Weppers woansdei 1-10

Weppers tiisdei 30-9
29 september 2008
Weppers tongersdei 2-10
1 oktober 2008

Yn de seal
SDS A1 traint jûn yn de seal yn Easterein fan 21.00 oan ’t 22.00.

Oflast
Fan Andre Vink hawwe wij trochkrigen dat it trainen op it fjild net troch gean kin op woansdei.

Oefene
SDS 1 hat justerjûn oefene tsjin CVVO 1. It waard 2-2.
0-1 Tsjalling Sikma
0-2 Tsjalling Sikma
1-2 Anco de Vries
2-2 Frank de Jong
Hjir it krease ferslach fan Skelte oer in “Bo
lderkarre” as metafoor(klik hjir).

Winner
Wij hawwe sa’n idee oer it leger dat je dêr de hiele dei wachtsje, wachtsje en nochris wachtsje. Wêrop? dat wit net ien want it binne de Russen net mear dy’t ús bedrige. Bij dat wachtsjen hawwe je mar ien ding nedich : in pokerset.
Is it dan net logysk dat Dirk Yde ús dit berjocht stjoerd?

Hoi, 
Miskien leuk foar op de side. Sa at jimme wol witte sille is der ofrûne snein in pokertoernooi west yn de Jimbar. Jelmer Posthumus Maximus waard winner fan dizze edysje. Ik ha wat foto’s online setten yn myn Picasa-webalbum. 
Foar de nijsgierrigen klik
hjir.

Wil jij hun techniek ook leren?
Dan zijn de Nederlandse Techniek Kampioenschappen Moves & Skills echt iets voor jou.
In de herfstvakantie van 2008 kun jij de Moves & Skills aanleren!! Voetballers in de leeftijdcategorie 7 t/m 16 jaar krijgen onder andere een (met een knipoog) ééndaags profcontract, bal, shirt, media aandacht, techniektraining, wedstrijd en competitievormen en een Moves & Skills diploma. De landelijke winnaars mogen zich de beste Nederlandse Techniekspelers van 2008 van hun leeftijdscategorie noemen.
Sjoch foar mear ynformaasje op dizze side, want op 20 oktober binne se yn Snits en dat is yn de hjerstfakânsje. Wij binne benijd at jeugdige SDS-ers dizze útdaging oan doarre.

Jierdei
Wy krigen noch 2 reaksjes op Ype syn jierdei fan juster:
*Hallo mannen fan de SDS side. Ype is oan’t wurk yn Hengelo en oarnachtet yn in hotel en sil dér wol net op it ynternet sitte. Hij komt tongersdeis pas wer thús. Derom sil ik it mar efkes foar him opnimme. Hy wurdt hjoed nog mar 43 jier en de flachjes hingje noch by ús want Ype hat tegearre mei syn sweager Tjeerd snein al in feessie jún.  groetnis Mattie
*
Over Ype zijn echte leeftijd valt natuurlijk te discussiëren, maar ik weet uit betrouwbare bron dat hij vandaag z’n 43 verjaardag viert.
Groet,
Johan

Jierdei(2)
San bril hat syn foardielen.
Sjoerd van Beem is hjoed 28 jier wurden. Fan herte lokwinske!
Jim kinne him
hjir ek lokwinskje.

Fan Willem Twijnstra
gevonden voorwerpen: zaterdag 4 oktober a.s. van 09.00 – 14.00 uur is de laatste dag om verloren kledingstukken o.a. trainingsjasjes en -broeken terug te krijgen.
  Daarna worden de overgebleven stukken ingeleverd bij een kledingdepot van het Leger des Heils of Dorcas.
coachjassen: vanaf heden zijn er weer coachjassen( alleen maat XL ) beschikbaar voor leiders en trainers.
Voor meer informatie: W. Twijnstra, De Ljits 1, 8734 HL Easterein, telefoon 0515-332570, e-mail:w.twijnstra@home.nl.

Tink derom
By dizze woenen wy Piet Kempe efkes warskôgje(klik hjir).

SDS League
Moarn hoopje wy mei de stân te kommen. Wy moatte noch in pear teams ynfiere yn de komputer. Dit binne wol de dreechsten. Dizze teams hawwe b.f. 10 of 12 spilers, 2 fan Vitesse(giet fêst foar de poedelpriis…), net ien fan Ajax, 4 spitsen, 3 ferdedigers, Hofland yn de basis, 2 keepers of der mankeard oars wat oan.

Letter miskien mear!