Evenementen in december 2022

SDS League: Klusser pakt wykpriis!
8 april 2009
Weppers freed 10-4
9 april 2009

Mc Djoer
Sneon nei de wedstriid moast sjofeur René Zijlstra oer de Jouwer ride om Dick efkes thús ôf te setten. Fierders sieten Arnoud en Dirk-Yde ek noch yn ‘e wein. We riden noch gjin 2 minuten doe ’t DY al oer de Mc Donalds op ‘e Jouwer begon.. En eltsenien koe wol mei ite want hy hie koartingsbonnen genoch……. Doe’t de mannen Dick ofsetten hiene, soe it wêze, alle trije in enorme bestelling want it koste mei dy kortingsbonnen dochs hast neat… Mar doe’t se bij de kassa stiene die bliken dat dizze aksje allinnich foar de Mac yn Goutum jildich wie…. Dus doe wie it noch in djoer itentsje…….
Dick

Famkes
Justerjûn hiene we in competitiewedstryd tsjin de Ljouwerter Sweltsjes. Dizze ha we helaas ferlen, mar der is wol 2 kear skoard. Dit troch Jits ”Spits” en in eigen doelpunt fan de tsjinstander. Ek Neeltje hat skoart, mar yn it ferkearde doel. De eindstân wie 4-2.
Tryntsje Bouma

B’s
SDS B1 moast justerjûn oantrede tsjin Berltsum B1. Dizze wedstriid stie foar sneon op it programma mar de mannen fan Berltsum hiene dan in keatswykein! (ja .. der ha se der ek lest fan!!) 
In sportieve wedstriid mei kansen hinne en wer.
Wat ùteindelyk foar ùs de goeie kant ùtfoel, we ha wun mei 1-2!!
Troch doelpunten fan Martin Rienstra en Stefan Visser!! 
Gr. Jeroen Br.


Foutsje
Juster stie der in lyts foutsje yn it wurdsje oer de SDS League:
Ik seach dat ik mei “myn” team “Molshopen” ergens ûnderoan stean. Mar “Molshopen” is myn team net. Want yn myn team soe ik nooit myn hoop fêstigje op Michael Mols. Al giet it mei us team “buurman en buurman” ek net sa goed. 
gr. Bauke Dijkstra
Sorry, it gie om Bauke Fopma.

Hokker sissy koe syn bier net op?
Ferskeidene SDS’ers steane by de thúswedstriden yn it fak fan Nieuw-Noord by SC Heerenveen. It liket derop dat sy harren bier net altiten op kinne. Ûndersteand berjocht krigen wy fan Sjoerd van Beem en stiet op nieuwnoord.org:
De kofjekanne mei noch al mei, pffff wie al bang….. 
Recentelijk is er, ondanks eerdere oproepen, weer met bier gegooid naar omliggende vakken. De komende twee thuiswedstrijden staat Heerenveen geen drank toe in de NN-vakken. Uitsluitend op de omloop mag gedronken worden. Na elke overtreding zal Heerenveen de sanctie opnieuw opleggen en met één wedstrijd verhogen.
Als bestuur van Nieuw Noord vragen wij jullie met klem om geen bier of andere drank naar omliggende vakken te gooien. Je verziekt het niet alleen voor jezelf, maar ook
voor de rest!
Sjoerd van Beem

Champions League
De B’s, de SDS-famkes en de sealfuotballers koenen juster net genietsje fan it Champions League fuotbal. Mei nammen Barcelona wie de muoite wurdich. Sy moatte it
hjir noch mar efkes sjen.

Foutsje
Eindelijk krije ris in kâns. De earste keeper mei derút mei in reade kaart en nei jierren op de bank sitten te hawwen as twadde keeper mei je eindelijk ris sjen litte wat je kinne. En dan bard der dit: