Evenementen in december 2022

Weppers woansdei 8-2
7 februari 2012
Weppers freed 10-2
9 februari 2012

Kantine jûn ticht

De kantine is jûn NET iepen omdat der sneon net fuotballe wurdt en omdat de A, B en C-seleksje jûn yn ferskillende sportskoallen sitte.

Syb

SDS 1
Jûn nei de sportskoalle yn Ljouwert. We gean om 19.00 oere fuort, we starte om 19.30 oere.
Groetnis,
Jaap


Spinne
De B- en C-selektie gaan donderdag weer spinnen in wommels om 20.15. 
Iedereen wordt verwacht van de B- selektie. Het is te gemakkelijk om niet te komen ( 2x gespind,15 selektiespelers zijn er maar 7 te spinnen). 
Afbellen dus niet mogelijk.
Johan

Lokwinske
Jan Stenekes hat hjoed syn jierdei. Hij wurdt omtrint 31 jier tochten wij sa. Fan herte lokwinske.

Soe Jan ek wer wat wylde hierren ferlern wêze?

Hurdride op de Skippersbuorren
Freed is der in hurdriderij yn Easterein. Mear ynformaasje kinne jim
hjir fine.

Drege tiden
It binne drege tiden foar Ajax. Rjochtsaken en drege wedstriden. Se sjogge it dan ek net sitten tsjin Manchester United. Sij hawwe al  in brief
skreaun.

SDS League
Jim kinne jim nije team foar de SDS League wer gearstalle. Klik hjir foar it formulier. Graach ynleverje foar sneon 19.00. Degenen dy ’t al meidien hawwe oan de earste helte fan de SDS League en net in nij team ynleverje dogge gewoan wer mei itselde team mei.

Kwiske
Foar de net reedriders ûnder ús wer ris efkes in dreech VI-kwiske.

SC Heerenveen – PSV
Woansdei 21 maart om 20.45 is de heale finale fan de beker tusken SC Heerenveen en PSV. De foarferkeap(foar seizoenkaarthâlders) begjint moarn om 9.00.

Harsens derby(681)
“Tikje werom, Truus!”