Weppers woansdei 8-2

Weppers tiisdei 7-2
6 februari 2012
Weppers tongersdei 9-2
8 februari 2012

Hurdride op de Skippersbuorren
Freed is der in hurdriderij yn Easterein. Mear ynformaasje kinne jim
hjir fine.

Lokwinske
Lolke Hofstra hat hjoed syn jierdei. Hij wurdt omtrint 52 jier tochten wij sa. Fan herte lokwinske.

Gjin trainen
Trainen van de dames gaat ook vanavond niet door. Groeten Bauke en Sytze.

It giet oan, it sil heve of……..
Op twitter is men al drok dwaande om foar te sizzen wat de wurden fan de 11 stêdenfoarsitter wurde om oan te jaan dat it snein trochgiet. Wij lêze al in aardige  foarbijkommen: Net stinne, it giet hinne.
It aardige hjirfan is dat it typysk frysk is, want hoe sizze je soks yn it nederlâns?

Moai affysje

It is in moai affysje mar der kin in streep troch.
Sneon gjin fuotbal.

Op redens

It komt selden foar dat je fanút Easterein op redens nei skoalle yn Snits kinne. Foeke die it juster en dat foel noch net ta….

SDS League
Jim kinne jim nije team foar de SDS League wer gearstalle. Klik hjir foar it formulier. Graach ynleverje foar sneon 19.00.

Harsens derby(680)
Net blaze!!!