Weppers tongersdei 7-5

SDS League: Postma nimt kop wer oer!
7 mei 2009
Weppers freed 8-5
7 mei 2009

Traine
SDS 1 en 2 traine jûn tegeare om 20.00.

Lêste kear
Neffens ús ynformaasje is jûn de lêste training fan SDS 4,5 en 6. Der wurdt op in grutte opkomst rekkene.

SDS 6
Het 6e speelt zaterdag uit om 15:30 ipv. 13:30
gr Andre

Futsal 1?
Jûn sil der besjoen wurde as SDS folgend seizoen ek wer starte kin mei in sealteam. Wy binne benijd.

Mei de bus
SDS 2 spilet kommende tiisdeitejûn 12 maaie om 19.00 de weromwedstryd út tsjin Heerenveense Boys 2. SDS hat regele dat der in bus ryd. De bus fertrekt om 17.15. Je kinne je opjaan by
ennebruinsma@wanadoo.nl of til:0515-332013.

Wa giet mei?

Neikompetysjeskema
It is altiten aardich yngewikkeld mei al dy neikompetysjes. Dick mailde ús efkes in link wêr ’t je maklik alles fine kinne(klik
hjir).

E4 wint

E4 hat juster tsjin Mulier E2 wûn mei 1-5. Sa bliuwe de mantsjes op it twadde plak.
De foto is noch fan ferline wike doe’t se op toernooi wiene yn Warkum.

Slotmiddei jeugd
Hallo jongens en meisjes,
Zoals jullie gewend zijn organiseert de jeugdcommissie van SDS ook aan het eind van dit seizoen een slotavond voor de D, E en F-pupillen. Dit jaar alweer voor de 4e keer!!
Je wordt op vrijdag 8 mei a.s. om uiterlijk 16.15 uur verwacht op het Sportpark ‘de Skoalleseize’ in Easterein. We beginnen om 16.30 uur en om ongeveer 19.30 uur is het afgelopen.
Het programma is ongeveer gelijk aan vorig jaar, maar deze keer mogen jullie ook laten zien hoe hard jullie kunnen schieten. We hebben namelijk een echte snelheidsmeter!! Of jullie niet alleen hard maar ook zuiver kunnen schieten kunnen jullie laten zien bij het penalty schieten op de keepers van het 1e en 2e. Wie wint dit jaar de wisselbeker? En natuurlijk krijgen jullie tussendoor patat met drinken.
Wij als jeugd- en technische commissie van SDS nodigen jou van harte uit en wij hopen ook deze keer weer op een grote opkomst.
Tot 8 mei!!!!
Jeugd- en technische commissie SDS

Wa soenen dit jier de penaltybokaal winne?

Boargers 

Al in skoft binne wy drok dwaande mei de organisaasje fan it WK. Fansels kinne we op dit stuit net alle details ut de doeken dwan, betreffende de stand fan saken. Grutte evenementen ha tiid noadig om alle mooglike scenario’s ut te wurkjen. Dat dit maatskappelike unrest jout ha wij as organisaasje begrip foar. Toch kinne wij net oars as afstand nimme fan unlesten sa as yn Rotterdam under oare plak fûn ha. Wij feroardiele dit yn alle gefallen.

Wat ik befestigje kin is dat wij yndie oan it filmjen wiene ter plekke en dat dit feit indie net tafallich nimt wurde kin. Deroan koppele kinne we net oars as tajan dat dit om us nije film FITJA gjit. Graag begrip foar it feit dat wij it hjir foarearst bij litte. Op fjirdere fragen sil net reageerd wurde. 

Namens it WK bestjoer, Secr.Gen. A.F. de Boer

Kampioene!!
Corinthians(mei Ronaldo!!) is yn Brasilië kampioen wurden. Sy tochten wat aardichs te dwaan mei fjoerwurk en papiersnippers. Sy hienen better earst efkes mei FC Grins skilje kinnen om te hearen as dit wol in goed idee wie………….. Lokkich genôch binne der gjin gewonden fallen.