Evenementen in november 2022

Weppers woansdei 21-10
20 oktober 2009
Nije weppers freed 23-10
21 oktober 2009

SDS League
Spitich genôch kinne wy dizze wýke gjýn nýje stân fan de SDS League publýsere. De punten pasten namelýjk net yn de koffer. Wy hoopje hým moandei klear te hawwen.

Fuotbalhumor
Yn de jýerren 90 spile der by Feyenoord in ferdigener út Uruguay: Fernando Picun. Picun stie mei nammen bekend as ferdigener dy ´t wol gauris de bal by de tsjinstanner ynlevere. Hy krige dan ek al gau in net al te fleiende bynamme: “Sinterklaas Picuntje”

Turks
At jim de skriuwwize fan boppesteande stikjes frjemd fine, dat moatte wij jim gelyk jaan. Dit komt út in Turkse kompjoeter en wij neame it TurkeyFrysk.

SDS 1 wint
SDS hat juster de oefenwedstriid tsjin Joure mei 0-2 wûn.
Al nei 2,5 minút stie de einstân op it boerd.
Freek skoarde al binnen de minút en eefkes letter tikte Skelte nei in floeiende oanfal de 0-2 binnen.
SDS spile miskien wol de beste wedstryd oant no ta.
Dick

Meinte Sixmatoernooi
zaterdag a.s is het meintesixmatoernooi er weer, het begint om 9;00 en eindigt  ongeveer om 13:00.
De ploegen zijn ingedeeld en zaterdagmorgen dan zou het mooi zijn als ouders de taak als leider van een ploeg op zich nemen,ook hebben we nog een paar ouders nodig voor hand en span diensten.
Hheb je ervaring als scheids en lijkt het je leuk om te fluiten  kom dan zaterdagmorgen 8:30 in de Skoallezeize.  
groeten jc

Vrouwenvoetbal Friesland
Ek vrouwenvoetbal Friesland jout oandacht oan de fuotbalplaatsjesgekte fan SDS en Bolswardia en CAB. Wij sjogge
Myriam op in krease aksjefoto.

De Totale Mens
Nico Dijkshoorn, op dit stuit de beste kolumnist, is krekt as ús op syk nei hoe’t De Totale Mens, wêr’t fan Gaal it oer hat, der út sjocht:
Als Louis van Gaal er inderdaad één is, dan gaat het belazerd met De Totale Mens. Zelden heb ik zo veel zelfverheerlijking, aan krankzinnigheid grenzende arrogantie, stuitende hoogmoed en narcisme tot in de zesde graad in één mens verzameld gezien.
De hiele kollum kinne jim
hjir lêze. Tige de muoite wurdich.

Ruilbeurs
At jim op ûndersteande foto klikke, dan kinne jim in lytse ympresje sjen fan de ruilbeurs fan SDS.  Tal fan jonge en âlde plaatsje-sparders kamen lâns mei soms in hiel soad dûbele kaartsjes.

SDS-ruilbeurs