Weppers tongersdei 30-8

Weppers woansdei29-8
28 augustus 2012
Weppers freed 31-8
30 augustus 2012

Sifers lige net
It ferskil tusken de grutte keallen fan RES C1 en de lytse mantsjes fan SDS 1 C 1  waard dúdlik yn de skoare ta utering brocht. It like allegear wat ûnwennich bij SDS yn it begjin en da koe RES maklik útrinne nei in 0-6 rêststân. Nei wat omsettingen koene de tsjintreffers yn de twadde helte beheind wurdt ta 3 en kaam der 0-9 einstân op it boerd.

Ljochtmêsten
Jûn wurde de ljochtmêsten op it lytse trainingsfjild goed ôfsteld. Der moat in heechwurker oan te pas komme.

Llargues
Freed is der in WK yn Easterein. Llargues hjit it spul. At jim krekt as ús net witte wat dat is, dan is it de muoite wurdich om freedtemiddei efkes te sjen. It affysje fan Easterein is
hjir te sjen.

Heeg-YVC-Vr1 – SDS-Vr2
SDs hie in flitsende start. Se kamen mei 0-1 foar nei 1 minút. Mar ek dizze ifers sille net lige: it einresultaat wie 8-1.

SDS 2
Donderdagavond 30 augustus
19.00 – 20.15 uur trainen om 20.45 uur bespreking in de bestuurskamer (voor iedereen)

Trainingen F-pupillen:
In week 37 (de wike fan 10 septimber) gaan de F-pupillen weer trainen op woensdagmiddag onder leiding van Tsjipke Okkema.
Houd de site in de gaten voor tijden en ander wetens waardigheden.
F1 en F2 zullen eerder beginnen met trainen, hierover ontvangen jullie een mail.

Trainingen E-pupillen:
De E-pupillen gaan ook weer los in week 37. Ook voor de E’s geldt ; houd de site in de gaten voor tijden en dergelijke.
E1 start in week 35, Ferry en Theo mailen jullie hier nog over.

Trainingen D-pupillen:
D2 is al begonnen met trainen. D1 ontvangt via de mail trainingstijden en wanneer ze van start gaan.
D3 start met trainen in week 37.