Weppers tongersdei 27-8

Weppers woansdei 26-8
26 augustus 2009
Weppers freed 28-8
28 augustus 2009

SDS B1 wint bekerwedstryd
Easterein, juster haw wy tsjin Mulier bekere. De jongens harren twadde wedstriid nei de fekânsje.
Mulier is mei dizze mannen in de kompetisje de kampioen wurden. 
Nei in minne start fan us in Koudum wie it doel om lekker te spyljen. Wy begongen gelyk goed oan de wedstriid. 
Hiene mear rêst oan de bal en combinearden folle better. It duorre dan ek net lang tot Jan Friso de 1 – 0 makke.
Mulier sette ek oan en wie gefaarlyk mei snelle oanfallen oer rjochts. It waard in de earste helte nog 1 – 1.
In de rêst hat Lody de mannen utlein hoe at wy kânsen meitsje masten.
Dit slagge bêst. Wietse hat de 2 -1 skoort en Jesse mei in knappe kopbal de 3 -1.
De mannen haw best spile. Sneon stiet der in oefenpot tsjin WZS Snits B2 op it program. 
Jaap 

Oefenpotsje SDS-DA1
De froulje fan DA1 wiene juster troch de DA1 fan Minnertsgea utnoege foar in oefenpot.
Floris wie mei te liederjen (dankjewol!) , tegearre mei us nije lieders Bram en Tsjeard.
Floris hie in opstelling makke en hij wie lieder fan de earste helte. Koene us nije lieders de keunst efkes ofsjen en sjen hoe’t wy spilen. Yn de rust wie it 0-0, dat wie al hiel wat funen we allegear.
Fol goede moed en mei it plan om te skoaren giene we de twadde helte yn, mar al gau die bliken dat de (wat jongere) froulje fan Minnertsgea wat mear kondysje hiene as us en uteinliks ha we mei 4-0 ferlern. It wie in leuke wedstriid mei in noflike sfear. De bedoeling is dan ek Minnertgea wer ris ut te noegjen op de fjilden fan SDS. Us nije lieders foel it niks of wat we delset hiene, mar se ha al daliks aksje undernommen:
Fanof no ha we moandei kondysjetraining fan harren!
Groetnis de froulje fan DA1


SDS 2 wint
SDS 2 hat juster in oefenwedstryd tsjin Sint-Anne mei 6-4 wûn. Eeltsje (2x), Feiko (2x), Bauke en Jildert makken de goals. De moaiste goals wienen de kopgoal fan Eeltsje nei in fleanende oanfal mei in knappe foarset fan Feiko en in prachtige goal wie der fan Jildert nei in fliegende “schaar” sa ’t hy dat allinnich kin.

SDS 1 te fierljeppen
SDS 1 krige juster in fierljepclinic fan de bruorren Galema. Hjir wat feitsjes fan Dick oer it ljeppen:
in pear feitsjes…
Clinic fan de broers Galema
Wie in grut succes!
Feite sprong het fierst fan allegeare. Natoertalint.
Anne koe sûnder warming up droech oer
Dooitze die neat under foar de jonge hunen.
Gjin ungemakken of blessures oproun.
Marten kaam krekt in pear cm tekoart, mar hie wol de mooiste útsprong.
Tsjipke wol oan ‘e iepen FK fierljeppen meidwaan.
It Heidenskip hat in grut korps!
ps jûn trene om 19.00 oere yn Wommels
Letter komme der hjir ek noch foto’s

Sealwacht
Ek it kommende seizoen binne der wer sealwachten nedich as der in sealteam thús fuotbalje moat. Foarich jier dy ien fan de wepmasters (dy sûnder burd) dat, mar no ’t dy wer sealfuotbaljen giet slagget dat kommend seizoen net. Lokkich genôch is der yn de persoan fan Roel Sybesma ien fûn dy ’t dit sa no en dan wol dwaan wol. It soe moai wêze as der noch ien by komt. It soe der dan op del komme dat je ien kear yn de moanne genietsje kinne fan in noflike sealfuotbaljûn. Wa ’t dit wat liket mei maile nei
info@vv-sds.nl of Willem Wijnia efkes skilje.

Boppe it bêd
Foarich jier hat fersoarger fan SDS 1, Dooitze Nauta ús der alris op wezen dat it net ferstannich is om mei kaugom yn de mûle te fuotbaljen. Hjir waard wat lakerich oer dien, mar it docht no bliken dat Dooitze dochs wol wat gelyk hie. Fan him meie Henk en Mark Postma dit stike wol boppen harren bêd hingje (klik
hjir).

Harsens derby(63)
Al stiet der gjin keeper mear op de goal en kinne je de bal sa binnen rinne, moatte je dochs je harsens derby hâlde: