Evenementen in december 2022

Weppers woansdei 26-8
26 augustus 2015
Weppers freed 28-8
27 augustus 2015

SDS C1  – HH0 C1  0 -2
Op papier in thuswedstriid woansdeitejun, mar spyle yn de Hommerts.  Gewoan omdat  der gjin romte wie op de fjilden yn Easterein. We misten twa spylers. 1 troch in grypke en de oare troch in blessure oan de knibbel.  Mei swarte loften om us hinne, wurde der om 19.30 oere oftrape.  Mei de beste spilers fan Heech, Oudega en Hommerts  kinne je in aardich ploeg  meitsje. De jongens fan HHO wiene grutter, better en fuotbalden makkeliker. Mar under oanfiering fan de hiel sterk spyljende Sietze, kamen we geandewei in bytsje under de druk fan HHO wei.  Wie kamen hieltiid mear op de helte fan de tsjinstander en der kamen in oantal hiele grutte kansen foar us. Kansen foar Tjerk en foar Stan die allinich op de keeper ofkaam. It wie aardich yn lykwicht want ek HHO krige in pear beste kansen. Mar it bliuwde lang 0 – 0 en dat  wie foar us in prima stan om de rest mei yn te gean. Krekt foar rest brekt de spits van HHO troch. Randsje butenspul mar de skiedsrjochter fluitet net en hy kin allinch op Mark of. Behearst spylet hy Mark ut en makket de 1- 0 of eins de 0 – 1. De twadde helte hiene we ofpraat om skerp te beginnen. Mar dat bluiwt dreech, want de earste de beste oanfal wei it alwer rekke foar HHO, dus 0 – 2. Dochs pakten we it wol wer goed op, mei in sterk spyljende Douwe Jan en Sander efterien. It wurde noch efkes spannend at we de westriid wol mei 11 spylers utspylje koene, want in oantal jongens wiene net fit.    Kent lest fan ‘e rech, Lars wie wat duzelig, Stan lest fan de hiele bulich, DJ lest fan de lies en Tjitse pine buk. Dertroch koene we de leste 15 minuten eins net mear gefaarlik wurde. Dochs wer in prima prestaasje fan de jongens fan C1. Se ha der allegeare hiel hurd foar wurke en it wie seker foar it publyk in moai potsje om te sjen.  Oankommende sneon spylje we us leste bekerwedstriid yn Drylst tsjin IJVC/Blauwhus.
Theo.

SDS B1 bekert
SDS B1 spilet jûn om 18.45 oere foar de beker tsjin IJVC/Blawhuis B1 yn Drylts.
Soe spylje, docht letter bliken, want it fjils iwe ferreind. Oflast dus.

Goed nijs!
Dit is goed nijs foar de fuotballeafhawwers en Ziggo-abonnees ûnder ús (klik hjir).

Goed nijs (2)
Dit is goed nijs foar de fuotballeafhawwers dy’t neat mei fuotbal op tillevysje hawwe en leaver nei échte fuotbalwedstriden gean (klik hjir).


Alderaardichst


Harsens derby (1584)
Hatseflatse!