Weppers tongersdei 27-1

Weppers woansdei 26-1
25 januari 2011
Weppers freed 28-1
28 januari 2011

SDS 1 – Heerenveense Boys 1 ôflast
Beste mensen, 
Ivm met een overlijden bij Heerenveense Boys, speelt SDS 1 zaterdag niet.
Mocht er nog een oefenduel worden geregeld, dan wordt dit later nog bekend gemaakt. 
Groeten, Andre Vink

Programma A-seleksje dizze wike
Jûn traint de hiele A-seleksje fan SDS gewoan yn
Easterein om 19.45 oere. 
De kompetysjewedstriid foar sneon is al ôflast, dus 
sil der hiel wierskynlik oefene wurde. Mear nijs hjiroer
folget.
Dirk-Yde

Dooitze is der net
Wy moatte fan Dooitze efkes trochjaan dat hy jûn in ATV-jûn opnimt. Hendrika sil it fan him oernimme.

SDS 2 wint
Ien fan ús leden hat fan syn kollega heard, dy’t spiler is fan de tsjinstanner dat SDS 2 mei 2-5 wûn hat. Moai dat de ynformaasje ús dochs noch berikt.

En hoe?
De utslach wie inderdaad 5-2 foar SDS, no stean de doelpuntenmakkers der net bij, mar ik tocht dat is wol aardich om ek efkes te fermelden:
Robert hat sûnt de jierren 90(neffens ien fan de jongere jongens) werris 4x scoort, werfan in frije traap en in penal, en ek Grytzen hat syn doelpuntsje mei pikt.
Sytze Kooistra

Fiere koprinner
In reaksje fan ien fan de einlannen:
Hahaha goeie, 
No dat is net sa n drege fraach; ik sjoch geregeld wol efkes bij us aartsrivalen sc. Terschelling dear stjit
V.V. Heerenveen  (trainer Dick Schuurman) dik boven oan. Nee sc. Terschelling wurd sowieso net kampioen ien disse klasse.
Ik ha de foutbal skuon ek wer ut de doaze dus mar sjen hoelang dot it duorret!!!
Sjoch wol wer ut nei it wiekein dot it 2e en 3e langs komme.
Voetballe om aest is it mooiste wat der is….. 
Groetnis Samme

Cake

De fuotballers fan SDS 4,5 en 6 waarden justerjûn nei de sporthal lokt mei it oantrekkelike oanbod dat der nei de tiid cake lei te wachtsjen.

Reservesjurts
Willen de leiders van de teams die nog in het bezit zijn van senioren-, junioren- en pupillenreserveshirts ( rood met opdruk “Freonen fan SDS “ ) deze inleveren ( bij voorkeur deze week ) bij Klaas de Haan, A. Joustrastrjitte 11, 8734 GJ Easterein, telefoon 0515-332182.
Met vr. groet,
Willem Twijnstra, coördinator materiaalbeheer SDS.


Harsens derby(387)
Mocht Jaap de Blaauw jûn troch syn oefeningen wêze dan is dit miskien noch wat. Je hawwe der neat oan, mar it is dochs alderaardichst: