Weppers tongersdei 24-4

Oan alle jeugdleden!
23 april 2014
Weppers freed 25-4
24 april 2014

Gjin fuotbal
Kommende sneon is der gjin fuotbal. Mar in bytsje bewegen bliuwe kin gjin kwea. Dus kin der keatst wurde yn bijgelyks  
Wommels en Easterein. Tink er om, net gemien dwaan mei ferkearde wanten want oars roppe wij Oebele Anema op.

Gjin trainen
SDS A2 hawwe hjoed gjin trainen.
Boudewijn

Ek gjin trainen
Er is vandaag geen training voor D4.
Volgende week dinsdag zijn ze weer welkom.
Libbe

Periodetitels
Yn de tredde klasse A hat de Wâlde de earste periode wûn, Nijlân de twadde en yn de tredde periode, mei noch twa wedstriden te gean stiet sc Stiens der goed foar. Ek Delfstrahuizen makke noch wol kâns. SDS hat in minne tredde periode, sij hawwe mar 7 punten en dat is ien punt mear as de ûnderste.

In doelpunt
It earste doelpunt falt sa as gewoan bij in wedstriid fan it earste foar dat begjinsinjaal klinkt. Jim kinne it doelpunt fan sneon
hjir sjen.

In flinke bui
Justermiddei en justerjûn flinke buien. Wij fregen ús efkes ôf hoe’t dat no samar koe en mar wij begrepen dat dizze buien sneintejûn al ta ûntwikkeling kaam binne. Sjoch
hjir

Harsens derby(1259)
Soks kin de besten oerkomme fansels…………

Miskien letter mear!