Weppers tongersdei 23-4

SDS League: Grasvreters pakke wykpriis!
22 april 2009
Weppers freed 24-4
24 april 2009

Trije berjochten yn ien wepper
De froulju hebben met 0 – 7 verloren.
De C1 heeft met 12 – 2 gewonnen.
SDS 1 en SDS 2 Oefenen om 19:00 op het B veld.
André

5 jier

SDS is tige bliid dat TMB de Jong in nij kontract foar fiif jier tekene hat as Shirtsponsor fan SDS 3.
SDS trye spilet dus folgend seizoen ek yn nije sjurt mei TMB de Jong op it boarst. forsa SDS3 forsa TMB de Jong.
Enne

Slotmiddei jeugd
Hallo jongens en meisjes,
Zoals jullie gewend zijn organiseert de jeugdcommissie van SDS ook aan het eind van dit seizoen een slotavond voor de D, E en F-pupillen. Dit jaar alweer voor de 4e keer!!
Je wordt op vrijdag 8 mei a.s. om uiterlijk 16.15 uur verwacht op het Sportpark ‘de Skoalleseize’ in Easterein. We beginnen om 16.30 uur en om ongeveer 19.30 uur is het afgelopen.
Het programma is ongeveer gelijk aan vorig jaar, maar deze keer mogen jullie ook laten zien hoe hard jullie kunnen schieten. We hebben namelijk een echte snelheidsmeter!! Of jullie niet alleen hard maar ook zuiver kunnen schieten kunnen jullie laten zien bij het penalty schieten op de keepers van het 1e en 2e. Wie wint dit jaar de wisselbeker? En natuurlijk krijgen jullie tussendoor patat met drinken.
Wij als jeugd- en technische commissie van SDS nodigen jou van harte uit en wij hopen ook deze keer weer op een grote opkomst.
Tot 8 mei!!!!
Jeugd- en technische commissie SDS

SDS-Froulju
De SDS-froulju hawwe justerjûn thús tsjin ONS spile. Wy binne benijd wat sy dien hawwe.

Briefebussticker
Jelte de Boer attendearde ús derop dat der in spesjale brie
febussticker ûntwikkele is foar Feyenoorders:

VI-kwis
Yn it ferline spile Klaas Okkema by SDS yn it earste. No spilet syn soan Tsjipke deryn. Sa binne der wol mear fuotballers fan no wêrfan harren heit ek wol in aardich boltsje traapje koenen. Wy binne benijd as jim dizzen ek allegear witte.

De Bunny Hop
Yn Amearika giet it ek yn it fuotbaljen mei nammen om de sjo. De Meksikaan Cuauhtemoc Blanco is de útfiner fan de saneamde “Bunny Hop”. Koart lyn demonstrearde hy him wer ris efkes. It stadion stie op ‘e kop: