Weppers tongersdei 21-5

Weppers woansdei 20-5
20 mei 2009
Weppers freed 22-5
21 mei 2009

SDS – F3
Sds F3 speelde gisteravond zijn laatste wedstrijd van dit seizoen, uit tegen Nijland F3. 
SDS was de eerste 15 min het meest aan de bal en had ook de meeste kansen echter nadat Nijland de eerste goal scoorde werd het wat moeilijker en viel vlak voor rust ook nog de 2-0.
Na de rust begonnen we weer goed, maar Nijland bleek toch te sterk en de wedstrijd eindigde met 5-1.
We hebben een mooi seizoen achter de rug met gemotiveerde spelers en mooie wedstrijden.
Uit eindelijk zijn we wel 4e geworden van onze voorjaar competitie met, 4 keer gewonnen, 1 keer gelijk en 5 keer verloren.
Mvg. Wiebe Stoffelsma

Fuotbalje
It liket dan miskien dat it fuotbalseizoen dien is. Dat is lykwols net sa. Kommende sneon is der noch in aardich grut programma. It liket der no op dat nije tongersdei it seizoen ôfsluten wurdt troch B1.

Seleksje SDS-froulju foar sneon
ONS Sneek DA3 – SDS DA1 
11.15 oere der weze
12.30 oere fuotbalje 
Lieder: Floris Hiemstra
Seleksje: Anke, Anna Marijke, Antje, Baukje Wytske, Geertje, Janneke (2e helte), Margriet, Marleen, Nynke, Sjoukje, Wiepkje en Wilma.

Gerrit Flisijn en Erik Haitsma
Freed 22-5 binne Gerrit Flisijn en Erik Haitsma foar alle SDS-ers de grutte favoriten op de spesjale haadklasspartij keatsen yn Easterein. Om 15.30 oere kinne jim de 8 beste haadklassepartoeren sjen bij de froulju en de manlju. Nei ôfrin is Special Treatment der foar de muzyk. It hiele programma fan KF Easterein kinne jim
hjir sjen.

Geert Hiemstra

Wij knipten freed noch in aardige foto. Heit Geert dy’t flagget bij it ôfskie fan soan Floris.

Drachtster Boys
It liket ús goed om jim op de hichte te hâlden fan de ûntwikkelingen bij oare klups, wat de akkomodaasje oangiet.  Nei de Sweach krijt ek
Drachtster Boys twa nije fjilden. En de gemeente docht wer goed mei.

Foutsje
De keeper fan Shahtar Donetsk gie juster by de earste goal fan Werder Bremen net hielendal frijút. Keeper Wiese fan Werder gie by de twadde goal fan Shahtar net frijút. No oerkomt him dit wol faker: