Weppers tongersdei 21-2

SDS-Poeisz gebak
20 februari 2013
SDS League: Hendrik pakt wykpriis!
21 februari 2013

Rinsma foar Remco
Under de titel “Rinsma voor Remco” wurdt der op 23 maaie in beklimming dien op de Alpe d’ Huez. Âld-kollega’s fan Remco Brouwer sille dan dizze berch opfytse foar it kankerfûns.
Ynmiddels hawwe wy meikrigen dat ek Jeroen Brouwer, Anne Stenekes, Metsje Huitema en Feite de Haan dan dizze berg opfytse sille.
Jim kinne 
hjir alles oer de aksje lêze.
Yn de Jimbar stiet in pot wêr ’t jim donaasjes yn kwyt kinne.

SC Bolsward
CAB en Bolswardia geane hielendal bijelkoar. Bij de jeugd wie dat al it gefal. Sij fuotballen ûnder dy ferskriklik ferfelende namme: SJO JV Bolsward. Takem seizoen hjitte sij allegear Sportclub Bolsward ôf te koartsjen as SC Bolsward.

Spitich!
As je 8 wedstriden yn de Champions League foarspelle moatte dan begjinne je mei in wissichheidsje. AC Milan – Barcelona 0-2, dêrnei ful je mar wat yn……….. En lit dan krekt de ienige wêze dy ’t je fout hawwe…….
View image on Twitter

Alderaardichst
Permalink voor ingesloten afbeelding

SDS League
As alles meisit dan kinne jim hjir jûn de earste stân ferwachtsje.

Harsens derby(962)
Koekoek!