Weppers tongersdei 21-10

Weppers woansdei 20-10
19 oktober 2010
SDS League: Klaas Dijkstra pakt kopposysje!
21 oktober 2010

Meinte Sixma Toernoai
 Talinten fan SDS
Eltsenien dy’t meidocht om 08:45 oere d’r wêze
Hjoed is de leste dei om jim op to jaan !!!!
Dus wêz d’r by!
Hans van der Schaar
schaarha@znb.nl
0626785381
skilje tusken 18:00 & 20:00 oere
SMS mei ek.


SDS D2 en D3 traine net
Jûn gjit it trainen fan de D2 en D3 net troch y.f.m. it wiete trainingsfjild.
Tsjipke

SDS C1 traint net
Het trainen van de C1 voor vanavond gaat niet door i.v.m. de hevige regenval van de afgelopen dagen!!
Ook de trainingen die voor volgende week gepland staan gaan niet door. De wedstrijd tegen Terschelling op 30 oktober is namelijk afgelast, waardoor de eerstvolgende wedstrijd pas op 6 november is. De trainingen starten dus op 2 november weer. 
Met vriendelijke groet,
B. Strikwerda

Grutte klup aksje
Jonges/famkes  fan A1 en B1 en Dames1,
Wolle dyselden dy’t noch gjin 2 Grote Club Actie lotten kocht ha,
sneon € 6.00 meinimme foar 2 lotten?
Ik sjoch jim wol foar of nei de wedstriid.
Bvd.
Gr. Immie

VOOR SDS E1
Willen alle spelers/ouders van SDS E1 hun e-mailadres even doorgeven??
Aan 
sietsvanderh@kpnplanet.nl

Seal: SDS 1 ûnderút
SDS 1 hat justerjûn mei 4-2 ferlern fan De Harkema 1. De Harkema kaam al gau mei 2-0 foar en dizze klap kaam SDS mar net te boppe. De Harekieten ferdedigen stuch en SDS kaam mar net yn harren spul. De goals fan SDS waarden makke troch Jildert en Wytse.

SDS 1- Trynwâlden 1
Sneon moat SDS 1 thús tsjin  Trynwâlden VC. In foarbeskôging fan dizze wedstriid is
hjir te sjen.

Klaverjasse
Jûn om 19.30 kinne jim de striid oangean mei oare klaverjassers. Kom allegear, dat is wol sa leuk.

Mútse op
De jonges fan E3 hawwe wat âldere trainers en dy hawwe ek wol wat ferstân fan it waar. Woansdeitemiddei kaam de iene trainer mei de mûtse op de holle oansetten en de oare hie him yn de bûse. “Is it sa kâld” fregen in oantal belangstellend, mar je seagen se tinken: “Wat in kâldklommers”. Tsjin 7 oere helle de wyn oan, hij draaide en in swiere bui mei heilstiennen fleach oer it trainingsfjild.
De mantsjes kamen hannen en kapisjonnen te koart om harren billen en …. holle ôf te dekken foar de lytse wite kûgels.Mar se mochten skûlje efter it brede lichem fan de iene trainer, dy’t it fanûnder de mûtse de stiennen maklik trotsearde…..


En úteinlik fûnen se allegear ûnderdak op de sânbult ûnder it plastik.

SDS League
De nijste stân fan de SDS League hoopje wy jûn bekend meitsje te kinnen op de webside en yn de fuotbalkantine.

Antwurden VI-kwis
Ferline wike hienen wy hjir de VI-South-Park-kwis. Hjoed hawwe wy hjir de antwurden.

Harsens derby (319)
Dat Diego Maradona gjin goeie trainer is wolle wy hjirby bestride. Welke trainer kin der oars no sa ’n oefening betinke?Letter miskien mear!