Weppers tongersdei 19-12

SDS League: De wike fan de Hofstra’s!
19 december 2013
Weppers Krystborrelfreed
20 december 2013

D2 traint net

De training van D2 gaat vanavond NIET door.

Ferry & Theo.

Sealtoernoai D-pupillen
It sealtoernoai foar de D-pupillen stie fêststeld op sneon 4 jannewaris, mar dit is fersetten nei sneon 18 jannewaris. Mei de tiid kinne de mannen harren opjaan fia de webside.

Frysk kampioenskip sealfuotbal
Der dogge dit jier ek wer teams fan SDS mei oan it jierlijkse Frysk kampioenskip sealfuotbal. Hjirûnder kinne jim sjen wannear en wêr de ferskillende teams harren foarrondes hawwe.
SDS A1 op sneon 28 desimber yn Snits
SDS B1 op freed 27 desimber yn Koudum
SDS C1 op sneon 21 desimber yn Easterein
SDS D1 op sneon 21 desimber yn Frjentsjer
De finales binne op sneon 4 jannewaris yn sporthal De Trije yn Frjentsjer.
Sjoch hjir foar it programmaboekje.

De bikkels fan D4
Ôfrûne tiisdei wienen der 5 jongens op trainen by D4. Dat nimme wy nochris bikkels.

Jorrit, Ynze, Ruben, Ytsen en Gerben yn aksje


Seal: SDS 1 wint foar it earst
De sealfuotballers fan SDS 1 hawwe juster mei 3-2 wûn fan Udiros 1. Dit wie in moaie opstekker om ’t de mannen dit seizoen oan ’t no ta alles noch ferlen hienen.

Fan herte lokwinske!
Juster siet hy noch yn de seal by SDS 1 om de knoppen fan it skoreboerd te betsjinjen en hjoed wurdt hy alwer 70 jier. Geert Dijkstra; fan herte lokwinske!

De Treffer
De Treffer leit no noch by ús drukker Van der Eems, mar as it allegear wat meisit dan leit der miskien dit wykein al by jim op de matte.

Harsens derby(1173)
Wy nimme oan dat alle jeugdspilers fan SDS nei de winterstop sa jûchheie as sy skoard hawwe:Letter miskien wol mear!