SDS WK league (17 wedstr.)

Weppers woansdei 16-6
15 juni 2010
Weppers tongersdei 17-6
16 juni 2010

Wy hawwe in nije koprinner yn de SDS-WK League. Jelle Wiersma giet no allinnich op kop.
De útslach fan Spanje – Zwitserlân wie foar eltsenien in ferrassing. Net yn yn de SDS WK-League hie dizze wedstryd goed foarsein.
Robert Sybesma hat it oan ’t no ta aardich goed mei syn topskoarder op it WK. Hy giet foar Forlán fan Uruguay. Dizze is no topskoorder mei 2 goals. Foar Robert moat hy úteinlik 7 goals meitsje.
Ien fan de wepmasters is noch altiten reade-lantearndrager.
As jim goed opletten hawwe dan sjogge jim dat wy no ien dielinimmer mear hawwe. Henk Postma hie syn League as earste ynlevere mar kaam noch net yn de stânnen foar. No wol, mar je moatte lang sykje foar ’t je him fine. 


Stân Wa? Wenplak Punten nei 
      Zaf-Uru
1 Jelle Wiersma Wommels 75
2 Syb Overal Easterein 70
3 Aant Hofstra Wommels 70
4 Lisanne Stenekes Easterein 70
5 Bauke Dijkstra Easterein 65
6 Paul Reitsma Wommels 65
7 Feike Jorritsma Easterein 65
8 Douwe Durk Reitsma Easterein 60
9 Klaas-Bouke Faber Wommels 60
10 Bas van der Weij Easterein 60
11 Ate Feike de Boer Wommels 60
12 Jan Strikwerda Easterein 60
13 Trienus de Jong Lollum 55
14 Meinte Wesselius Wommels 55
15 Jan Simon Jelsma Easterein 55
16 Anke van Asselt Wommels 55
17 Kees Adema Berlyn 50
18 Dooitze”Altyd Boppeoan”Nauta Stiens 50
19 Hammie Westra Wommels 50
20 Tsjipke Okkema Wommels 50
21 Wilma Sjaarda Easterein 50
22 Tom & Pieter Wommels 50
23 Andrew Feijten Easterein 50
24 Jesse Noordmans Spannum 50
25 Seriette Strikwerda Spannum 50
26 Bote Strikwerda Spannum 50
27 Peter Sijbesma Easterein 50
28 Robert Sybesma Easterein 45
29 De Sippenserboys
(fam. De Hoop)
Wommels 45
30 Hessel Yntema Wommels 45
31 Arjan Posthumus Wommels 45
32 Lieuwe-Jan Yntema Wommels 45
33 Lolke Hofstra Wommels 45
34 Jelte-Pieter Dijkstra Easterein 40
35 Jan Mulder Waaksens 40
36 Ids de Boer Grins 40
37 Jan-Klaas Faber Wommels 40
38 Johan Delfsma Wommels 40
39 Martin Rienstra Wommels 40
40 Anne Stenekes Wommels 40
41 Rixt/Reino Wommels 40
42 Pieter Kamstra Easterein 40
43 Jeroen Brouwer Wommels 40
44 Jaap Toering Wommels 40
45 Sjoerd van Beem Wommels 40
46 Jan-Thomas Faber Wommels 35
47 Hendrik Eringa Spannum 35
48 Geartsje Klaversma Wommels 35
49 Immie Kamstra Hinnaard 35
50 Ruurd Boorsma Ljouwert 35
51 Hendrik de Jong Wommels 35
52 Igor Kalinowski Wommels 35
53 Sytze Kooistra Wommels  35
54 Jacob Plantinga Easterein 35
55 Klaas Dijkstra Ljouwert 35
56 Jacob van Wieren Wommels 35
57 Bauke Jan Plantinga Easterein 35
58 Jan Stenekes Easterein 35
59 Esther Hoitenga Wommels 30
60 Foeke Reitsma Easterein 30
61 Boudewijn Kramer Easterein 30
62 Henk Postma Wommels 30
63 Gearard Posthumus Heerenveen 25
64 Willem Wijnia Wommels 20