Weppers tongersdei 15-9

Weppers woansdei 14-9
13 september 2011
Weppers freed 16-9
15 september 2011

Klaverjasse

Jûn om 19.30 oere kinne klaverjassers harren talinten wer sjen litte yn de kantine. Dit “winterskoft”de earste kaartjûn.

Grietzen
Ofrune moandei waard Grietzen belle troch it siikenhus yn Snits dat der ien útfallen wie en dat der de oare dei opereerd wurde koe.
Dat hat dus juster plak fûn. De operaasje is goed slagge. Hij hat een nije krúsban krigen.
No earst yn it siikenhus nog even bekomme fan de operaasje en at alles goed gjit mei der dan moarn of freed wer nei hús ta.
Eerst tot safier.
Gr. Feiko

SDS 1
SDS 1 moat sneon nei Heerenveense Boys. Voetbal Noord makke in in oersicht fan de skiednis tusken beide klups. Sjoch
hjir.

SDS B1
SDS B1 hat juster mei 3-0 ferlern fan SC Franeker.
 

MC1
It goeie nijs komt hjoed út it famkes kamp. MC 1 is no ek yndield yn in kompetysje.

Utslach
Dat wij de útslach fan de oefenwedstriid SDS 2 tsjin NOK 2 net fermeld hawwe leit him net oan ús. De wedstryd blykt tiisdei nei 35 minuten ofblaast te wezen y.f.m. unwaar en in bult rein. De stan wie doch noch 0-0.