Weppers tongersdei 12-9

Weppers woansdei 11-9
10 september 2013
Weppers freed 13-9
12 september 2013

A2 training
Fanôf hjoed traint de A2 om 18.00 oere ûnder lieding fan Boudewijn Kramer.


Oprop
Oankommende sneon ha ik oproppen om te fuotbaljen fan fruolje ien thus tsjin berlikum om 14 .15 ûre: 
agnes,mette.jildou,marije,marije,hester,

tarina.sieta,sietske,gerryedou,riemkje,geeske,

ieda,neeltje,thessa,amarins,susan 
groetnis lieder pieter

 

Doch ek mei oan de nije SDS League!
Jim kinne jim wer ynskriuwe foar de SDS League. Je team moat ynlevere wurde foar kommende sneon 14 septimber 19.00. Dat moat slagje tochten wy sa!
Hjir kinne je je team gearstalle en hjir kinne jim alle ynformaasje fine.

Ôfmelde
Under de kop oan-/ôfmelde stiet ek de link foar as jim heleas ôfmelde moatte/wolle

Allinich op dizze wize kinne jim ôfmelden wurde (dus net fia in lieder enz.)

Hjirfoar binne twa data: foar 15 juny en 1 desimber. 

By te let ôfmelde moat der noch foar in heal jier betelle wurdde, dit is omdat SDS dan ek ôfdrage moat oan de KNVB.
Gida

Alderaardichst


Harsens derby(1112)
Spitich genôch juster gjin sealfuotbaljen yn Easterein. Wy wienen wol benijd as der ek ien wie dy dit koe………..(sûnder mei de holle foaroer op de grûn te fallen en mei in stikkene noas nei it sikenhûs te moatten……..)