Weppers tongersdei 10-1

Wepperkes woansdei 9-1
9 januari 2008
Wepperkes freed 11-1
10 januari 2008

Foarrondes Midwintercup
De fjildfuotballers fan SDS 1 meie jûn los yn de foarrondes fan de Midwintercup yn de Trije yn Frentsjer. Sjoch
hjir foar it hiele programma.

Rink Groenveld
Fan moandei op tiisdei is SDS-supporter Rink Groenveld út Hidaard stoarn. Hy is 63 jier wurden. Wy winskje de famylje in protte sterkte ta mei dit grutte ferlies.
Jûn is der gelegenheid tot kondoleren tusken 19.00 en 20.00 oan hûs. Freed is de routsjinst om 14.00 yn it tsjerke fan Hidaard.

Programma SDS 3
Maandag 14 januari om 20.15 uur start het trainen weer.
Zaterdag 19 januari om 14.30 oefenwedstrijd in Woudsend tegen Woudsend-2
Maandag 21 januari training
Zaterdag 26 januari oefenwedstrijd om 15.30 uur op kunstgras in Drachten tegen ONT-3
Maandag 28 januari training
Zaterdag 2 februari competitiewedstrijd AVC-2 – SDS-3 in Sexbierum om 14.30 uur    (schaduw Foarut-2 thuis)
Maandag 4 februari training
Donderdag 7 februari oefenwedstrijd in Koudum tegen Oeverzwaluwen-2 om 19.30 uur
Zaterdag 9 februari vrij
Maandag 11 februari trainen
Zaterdag 19 februari competitie????
Bedankt alvast namens de leiders van SDS-3,
 
Wichard Deinum
Jappie Wijnia
 
Alle spelers van het derde worden verwacht,voor een goede 2e seizoenshelft is het van belang om een goeie voorbereiding te maken.

Spilerspas
Wa wit wêr de spilerspas fan Korné Boekholt is? Graach efkes kontakt opnimme mei Gert-Jan Hiemstra of René Zijlstra.

Nije Treffer
Folgende wike is der wer in Treffergearkomst. Hawwe jim noch wat foar de nije Treffer mail dit dan foar freed 18 jannewaris nei  DeTreffer@vv-sds.nl.

Programma 19 jannewaris

14:30 SDS 4 – TOP’63 3
14:30 SDS 5 – Waterpoort Boys 4
11:30 SDS C2 – Zeerobben C4
13:00 Harlingen DAJ – SDS DAJ

Derksen (10)

(bron: digitaal archyf LC)

Einstân eredivisie?
Wat wurdt de einstân fan de eredivisie? It kin alle kanten noch út. Wy wolle jim freegje om foar 12 jannewaris jim einstân te mailen. Oan it ein fan de kompetysje sjogge wy wa ’t it meast gelyk krigen hat. Wy hawwe dan fêst in pryske foar hannen.
Ferjit net de 2 bonusfragen yn te fullen(klik hjir).

Ernst Happel
Justerjûn wie der in reportaasje te sjen op Ned. 2 oer Willem van Hanegem. Foarich jier wie hy te sjen by Holland Sport. It item oer syn âld-trainer Ernst Happel grypte him aardich oan: