Weppers tiisdei 9-6

Weppers moandei 8-6
8 juni 2015
Goed-nijsweppers!
10 juni 2015

Efter de sporthal
It trainingsfjid efter de sporthal is no ek op ‘e nij ynsiede, dus dêr kin in skoftke net fuotballe wurde.

Wat is it geheim?

Ofrune sneon is E3 yn Grypskerk op een toernoai foar E-pupillen kampioen wurden. Foar leider Johan Hiemstra, lyk as in oantal spilers wie dit it tredde kampioenskip. Wy binne nijskjirrich nei harren geheim.

Kranse
Wêr ’t Erik Haitsma sneon by it sêfte-bal keatsen mei SDS 1 en 2 de krans wûn by de A-maten, wûn Sjoerd Rispens it by de B-maten.

De B fan Brouwer!

Ut in âlde Treffer
1990…it fielt as earjuster, no ja, in pear lyn dan….mar it is al 25 jier lyn. Doe seach de 35plus seleksje der sa út.

Harsens derby (1513)
Efkes in tip foar Jaap Toering en Sjoerd van Beem; mar goed wat bidons yn de goal sette!!