Weppers moandei 8-6

SDS 4 slút seizoen ôf
7 juni 2015
Weppers tiisdei 9-6
8 juni 2015

Materialen ynleverje
Willen de leiders en trainers die nog in het bezit zijn van SDS-materialen zoals coachjassen, sleutels, shirts, ballen, waterzak, biddons etc. deze inleveren of contact opnemen voor 13 juni a.s. bij/met Klaas de Haan, A. Joustrastrjitte 11, 8734 GJ Easterein, telefoon 0515-332182, e-mail: klaasenakke@ziggo.nl
.

Alle spilerspassen ynleverje!
ALLE leiders moeten alle passen inleveren voor maandag 8 juni!

Jacob Hofstra, Tina Wiegers
Pastoar ten Bokumstr. 15
8736 JG REAHUS
Of lever ze in bij iemand anders uit het bestuur die ze op 9 juni mee kan nemen naar de bestuursvergadering!

De weromsjen-Treffer
Yn de folgende Treffer wolle wy graach mei jim weromsjen op it ôfrûne seizoen. It soe moai wêze as der fan elts team in seizoensferslachje yn komt. Graach maile nei Detreffer@vv-sds.nl. Graach foar kommende snein! 

Fan herte lokwinske!
Jelmer Posthumus is hjoed jierdei! Fan herte lokwinske! Fan Erik Haitsma krige hy sneon al in jierdeikadootsje;
de krâns!


Peppi & Kokki
Peppi & Kokki sitte foar de X-Box en spylje it spultsje FIFA 2015. Seit Peppi; “Heit, wy hawwe de minste fuotballer yn FIFA opsocht en yn ús team setten”.
Kokki; “En dy is noch altiten better as dy, heit…………”

Harsens derby (1512)
Foutsje, tige by tige………