Weppers tiisdei 9-3

Weppers moandei 8-3
7 maart 2010
SDS League: Postmeister pakt wykpriis!
9 maart 2010

Oprop
Afgelopen vrijdag zijn een aantal SDS – ers gestart met de KNVB – cursus Pupillentrainer, dit samen met mensen van de JV Bolsward, Mulier en Woudsend.
De cursus is gericht op trainers (en leiders) van F t/m D pupillen en wordt t/m 28 mei op 8 vrijdagavonden gehouden in het clubgebouw van JV Bolsward.
Het cursusdeel bestaat uit 8 bijeenkomsten + zelfstudie, in het ervaringsdeel geef je een aantal trainingen en begeleid je enkele wedstrijden (w.o. observatie)
Er is nog plaats voor een of twee SDS – belangstellenden, de kosten (E130) zijn voor SDS, in principe ben je al trainer óf ga je minimaal één seizoen pupillentraining verzorgen bij SDS. PS: mogelijk ook iets voor trainer(s) van dames/meisjes…
Bij goed afronden ervan wordt het KNVB – certificaat in ontvangst genomen. Hierbij inbegrepen zijn een werkboek (map) en drie interessante boekjes over F, E en D pupillen, alle met een DVD.
Op de KNVB – site vindt je meer informatie over de cursus, dit onder de titel ‘Pupillentrainer’. Ben je belangstellend en kun je de komende vrijdagavonden vrijhouden, meld je dan z.sm. bij Ab Scheepvaart,
ab.scheepvaart@planet.nl of 0515 – 332604.

Fan herte!
Marten Faber is hjoed jierdei. Fan herte lokwinske!

SMS
Harm Auke Dijkstra is bekind om syn skoarende kwaliteiten mar ek om syn sms keunsten. Altyd is hij dwaande om berjochten te ûntfangen en de ferstjoeren. Sa ek sneon. Lieder Eddy es-em-este nei Harm at hij snein ek mei fuotbalje woe: “Kan zondag voetballen, mijn blessure is nog niet helemaal over. Ben dan hopenlijk volgende week fit”.
Mei sa’n goed berjocht joech Eddy him sneontejûn noflik del (hij foel yn sliep tusken it earste en twadde doelpunt fan NAC) en wie der no wis fan: it komt moarn goed. Om 13.00 oere gjin Harm Auke. Om 13.30 komt hij efkes sjen. “Wat is dit no” frege Eddy him. “Ik haw dij doch berjocht dien”, ferdigent Harm Auke him, “sjoch mar en hij lêst it berjocht foar: “Kan zondag …..vrek…ik haw niet fergetten”

Frysk foar Jans (diel 1)
Meinte Wesselius, in foarmalich sc Hearrenfean supporter, hat him efkes dwaande holden mei de oersetting fan wat wurden en sinnen yn it Frysk spesjaal foar Ron Jans dy’t folgend jier trainer wurdt. Yn trije dielen litte wij jim meileare. Hjoed  “Rondom het veld ”    
Toeschouwers   :   Taskôgers   
Koffiekan   :  
Kofjekanne   
Wie zijn eigenlijk die zingende kleuters achter het doel?   :  
Wa binne eins dy sjongende beukers efter it doel?   
Wie is eigenlijk die tweeling met die Beerenburg?   :  
Wa is eins dy twilling mei dy Bearenboarch?   
Verkoopt u ook spuuglelijke poncho’s?   :  
Ferkeapje jo ek poncho’s mei pompeblêden?   
Mag ik ook een zwaaivlaggetje?   :  
Mei ik ek in flage hawwe om mei te wiuwen?   
Goh, het lijkt hier net Thialf.   :  
Nou, it liket hjir krekt
Thialf. 

Dutsen.nl
Ien fan ús websidesponsers hat juster syn nije webside,
Dutsen.nl, iepenje litten troch deputeare Jannewietske de Vries yn Ljouwert(klik hjir). It rissultaat mei der wêze. It is net allinnich in webside wêr ’t je fersekeringen fergelykje kinne, mar der binne noch folle mear aardige dingen te dwaan lykas Fryske spultsjes. Surf dus gau nei Dutsen.nl!
Binnenkoart kinne jim it nije logo hjir op de webside as banner ferwachtsje.

Herman van der Bij en Johan Heerma fan Dutsen.nl

Sjoerd
Wij meie graach wat skriuwe oer bysûndere hobby’s. Sa as oer Sjoerd van Beem. At jim op
dizze link klikke dan heare jim Sjoerd. Want hij lêst boeken foar.

Ferslach
Op de webside fan Oeverzwaluwen fûnen wy noch in ferslach fan de wedstryd fan ôfrûne sneon tusken SDS 1 en Oeverzwaluwen 1 (klik hjir).

Tiisdei- en woansdeitejûn sealfuotbaljûn
SDS 1 spilet moarntejûn om 21.40 út tsjin Futsal Heerenveen 2. By SDS 1 is Ruurd Boorsma nei in skoft net fuotballe te hawwen werom, mar Feite en Tseard binne blesseard.
SDS 2 moat jûn om 22.30 yn Boalsert tsjin RES ûnder lieding fan skiedsrjochter Schripsema.

Ketchup
By ien fan de wepmasters thús hawwe sy goed nei Ruud van Nistelrooy
lústere; “Doelpunten zijn net als ketchup. Zelfs als je heel hard je best doet, komt het er soms niet uit. En dan opeens komen ze allemaal tegelijk”. Ôfrûne sneon wie it safier. Sawol Tom as syn heit makken ôfrûne sneon beide harren earste goal fan it seizoen. It sil ús no benije hoelang dy ketchupflesse op ‘e kop stean bliuwt.


Harsens derby (159)
Yn Ingelân hâlde sy wol fan in grapke. John Terry is op it heden wol gauris slachtoffer fan Ingelske humor. Hy moat dan ek muoite dwaan om syn kop derby te hâlden. Wy meie it grapke wol lije.: