Evenementen in november 2022

Weppers snein 7-3
6 maart 2010
Weppers tiisdei 9-3
8 maart 2010

Trainen!!
De SDS Skoalfamkes (SDS D4M) hebben vandaag weer trainen.
Het is van 17.00-18.00.
Tot vanavond.
Sieta Tessemaker

Oprop
Afgelopen vrijdag zijn een aantal SDS – ers gestart met de KNVB – cursus Pupillentrainer, dit samen met mensen van de JV Bolsward, Mulier en Woudsend.
De cursus is gericht op trainers (en leiders) van F t/m D pupillen en wordt t/m 28 mei op 8 vrijdagavonden gehouden in het clubgebouw van JV Bolsward.
Het cursusdeel bestaat uit 8 bijeenkomsten + zelfstudie, in het ervaringsdeel geef je een aantal trainingen en begeleid je enkele wedstrijden (w.o. observatie)
Er is nog plaats voor een of twee SDS – belangstellenden, de kosten (E130) zijn voor SDS, in principe ben je al trainer óf ga je minimaal één seizoen pupillentraining verzorgen bij SDS. PS: mogelijk ook iets voor trainer(s) van dames/meisjes…
Bij goed afronden ervan wordt het KNVB – certificaat in ontvangst genomen. Hierbij inbegrepen zijn een werkboek (map) en drie interessante boekjes over F, E en D pupillen, alle met een DVD.
Op de KNVB – site vindt je meer informatie over de cursus, dit onder de titel ‘Pupillentrainer’. Ben je belangstellend en kun je de komende vrijdagavonden vrijhouden, meld je dan z.sm. bij Ab Scheepvaart,
ab.scheepvaart@planet.nl of 0515 – 332604.

Alde lullentoernooi
Snein waard ûnder strieljende omstannichheden bûten it âldelullenfuotbaltoernooi foar âlde lullen binnen holden. Dat lêste moat der tsjintwurdich wol bij, want at heit en soan mei dogge oan it selde toernooi dan kinne je fraachtekens stelle bij de namme.
Makkum waard winner, sij ferlearen mar ien kear. It optreden fan it team út Boazum mei Hendrik O, Marco H, Robert H, Eddy de B, Harm A.D, Arno E, en Aant H. die dochs elkenien fersteld stean. Sij waarden oan de ein troch elkenien skoudere en ek yn de útslach waard der sjoemele om it libben om it team fan Bergsma út Easterein op it podium te krijen en net de helden fan Boazum. Doelsaldo’s wiene ynienen net mear fan belang mar it ûnderlinge resultaat telde omdat sommigen mienden dat se op Europees nivo oantreden hiene. Gelokkich stiene de mannen fan Boazum boppe dit gedrach en diene harren te goed oan in bierke, in baltsje, in patatsje, in snekje en ta beslút noch in bierke.

Daan
Op it hjirboppe beskreaune toernooi is de taspraak fan Daan altiten in hichtepunt. Krekt as mr GBJ Hilterman en de foarsitter fan de PC hellet hij alle dingen yn de wrâld derbij foardat hij oergiet ta de priisútrikking. Makkum 1, Snits 2, Boazum 3 en de Greidhoeke en Bergsma diene ek mei.

Goed presteard

Erwin de Boer fersoarge it skoareboerd en de telling. Dat hij hjir meidielt yn de bierkes fan team Bergsma is tafal. “Team Bergsma in leuk team, je kinne se der best wol bij ha mar lit se net sels rekkenje”, wie de algemiene miening.

Fan de skeids
Douwe Durk Reitsma reageerde ek noch efkes op it filmke fan ôfrune tongersdei:
Doeltrap filmke:
Is de bal net út it strafskop gebied west dan oer nimme.
Is de bal wol út it strafskopgebied dan hoekskop. Op it filmke kinst net sjen as de bal út it strafskopgebied west is.
Ut in doeltrap kin wol doelpunte wurde. Rjochtstreeks yn de tsjinstanders goal is geldig doelpunt. Eigen goal net.

Harsens derby (158)
Kommende sneon is de derby tusken SDS 1 en Nijland 1 yn Nijlân. Soe it op de tillevysje wêze en mochten in SDS-supporter en in Nijlân-supporter ferslach dwaan dan soe dat der ûngefear sa útsjen:

<