Weppers tiisdei 31-1-2017

Weppers moandei 30-1
30 januari 2017
Wepperkes woansdei 1-2-2017
1 februari 2017

It nije pupillenfuotbal

Folgend seizoen feroaret der it ien en oar yn it pupillenfuotbal. Wy moatte noch efkes sjen hoe ’t wy dat by SDS dwaan gean, mar dit hat de KNVB foar eagen:

Wat verandert er precies?
Met de introductie van het nieuwe pupillenvoetbal volgt Nederland het voorbeeld van Engeland, Duitsland, Spanje en België. En daarmee werken we aan meer dribbelen, schieten, samenspelen, scoren voor onze kinderen en dus meer plezier voor onze jeugd.
Seizoen 2017/’18
Vanaf het seizoen 2017/’18 voetballen pupillen onder 8 en onder 9 jaar in de vernieuwde opzet op een kwart voetbalveld, wedstrijden van 6 tegen 6. In het huidige seizoen spelen die leeftijdscategorieën nog 7 tegen 7 op een half veld. Spelen op een kleiner veld sluit beter aan op de belevingswereld van kinderen van deze leeftijd.
Seizoen 2018/’19
Vanaf het seizoen 2018/’19 starten de teams van onder 10, onder 11 en onder 12 met de nieuwe wedstrijdvormen. Met dit overgangsjaar krijgen verenigingen en voetballers de ruimte de nieuwe opzet te leren kennen en in te voeren. In totaal krijgen zo’n 300.000 voetballertjes met de nieuwe wedstrijdvormen te maken.

Yn dit online-magazine kinne jim der mear oer lêze.
Sa komt it der dan út te sjen:

SDS-keepersdei sit fol!

De keepersdag van 22 april zit inmiddels helemaal vol.
Je kunt je via de mail, keepersdagvvsds@ziggo.nl, nog op de reservelijst laten zetten zodat we je kunnen benaderen als er iemand niet kan komen.
Alvast een goede leer voor ons om het de volgende keer nog groter op te zetten!
De jeugdkommisje

Poiesz-jeugdsponseraksje

SDS docht dit jier wer mei oan de Poiesz-jeugdspaaraksje. Fanôf kommende sneon 6 febrewaris kinne jim wer munten sparje foar SDS by de Poiesz yn Skearnegoutum. Hâld dêrfoar goed de webside yn de gaten en fansels de Poiesz-folder foar oanbiedingen wêr ’t je ekstra munten foar krije.

 Ut de LC fan moandei

Alde foto


It boek Fryslân yn fûgelflecht jout in moai oersicht fan hoe’t it der bij lei yn 1977. Ek in diel fan it SDS fjild is yn byld.

 

Harsens derby (1828)

Hy makket syn foutsje op prachtige wize wer goed!