Weppers tiisdei 3-3

Weppers moandei 2-3
1 maart 2015
Weppers woansdei 4-3
4 maart 2015

Gjin trainen
Der kin hjoed net op de fjilden traind wurde.
It is te wiet.
Oetze


SDS 2 traint yn Dronryp
SDS 2 traint jûn om 20.00 oere op keunstgers yn Dronryp.

Standen
Kommende sneon giet it wer los mei de  foarjierskompetysje. De jongste jeugd begjint wer yn in nije kompetysje en oaren geane fierder mei wêr’t se bleaun wiene. Goed om efkes de stân fan saken oan te jaan mei de perioades derbij. Sjoch
hjir.

Doelpunten
De doelpuntenlist sil hopenlik de kommende wiken ek aardich feroarje hoopje wij. It sjocht der no
sa út.

Út en thús
SDS 2 spilet sneon út tsjin SC Franeker 2. Oftewol in thúswedstryd foar Feite de Haan.

It útfak
Ús favorite kollumnist Sjoerd Mossou skreaun in alderaardichst stikje oer it útfak (klik
hjir).

Tuskenstân
Op dit stuit rint de Poiesz jeugd aksje. Yn Skearnegoutum wurde de munten fan SDS fersammele en dit is
de tuskenstân dêr. Sa te sjen kin der noch wol wat bij.

Harsens derby (1445)
Knappe goal!