Weppers tiisdei 28-6

EK league nei moandei 27-6
27 juni 2016
Weppers woansdei 29-6
29 juni 2016
Barfrijwilligers frege
Op woansdei 27 july is de Jong-Feintepartij yn Easterein. No wurdt der noch socht nei barpersoniel. Wa is dan net op fakansje of oan it wurk en kin efkes efter de bar?
Mail nei Sjoukje van der Eems!
Wat soe it dochs moai wêze as wy as SDS de KF hjirmei út de brân helpe kinne!
Fan herte lokwinske!
De flagger fan SDS 1, Jan-Bouke Bouma is hjoed 47 jier wurden! Fan herte lokwinske!
WK
Jûn om 19.30 oere wurdt der op it skopfjild yn Wommels wer fuotbald yn it ramt fan it Wommelser Kampioenskip. Der kinne noch wol in pear by!
Seleksjedagen
By hieltiten mear klups hâlde sy oan it ein fan it seizoen seleksjedagen foar de jeugd. Alderaardichst………(sjoch hjir).
Alderaardichst!
Sergio…..Ramos!
Mar dan spylje dus wol mei in man minder……….
Harsens derby (1727)
Heechtwierskynlik wurdt sels de beste fuotballer fan dit EK net sa binnenhelle as dizze man dy ’t likefolle minuten yn it fjild makke hat op it EK as ús: