EK league nei moandei 27-6

EK nei snein
27 juni 2016
Weppers tiisdei 28-6
28 juni 2016
44 wedstriden sitte der no op en it kin noch alle kanten op. 8 ploegen binne der noch oer en der binne ek al dielnimmers dy’t gjin bonus punten skoare foar de winner fan it toernooi, mar dêroer moarn mear.

De wedstriden fan hjoed levere wer in oantal 10 punters op. Bij Italie- Spanje wiene dat Tjeerd, Skelte, Willem en Aant, 
Bij Engeland- Ijsland waard gelyk al flink skoard  en bleau it úteinlik 1-2 en dat wie in 10 punter foar Sjouke, Douwe Dirk. Jelle, Johan en Tom en Pieter.

Nei de kwartfinale
8 ploegen yn de kwartfinale en dêrmei wiene 400 punten te fertsjinjen. Hjir ûnder kinne jim sjen wat dat it beste die en sa’t it dan te ferwachtsjen is, steane dy der aardich bij yn de ranglist. Oh ja….der wiene twa dy’t Iislân yn de kwartfinale seagen: Bas en Johan

Foeke Reitsma 300
Douwe Dirk Reitsma 300
Hendrik Eringa 300
Rick Hendriks 300
Bas van der Weij 300
Jelmer Posthumus 300
Tjeerd de Vries 300
Aant Hofstra 250
Lolke Hofstra 250
Sjouke Yntema 250
Hessel Yntema 250
Klaas Bouke Faber 250
Pieter Kamstra 250
Bote Strikwerda 250
Skelte Anema 250
Tina Wiegers 250
Stijn en Robert 250
Tom en Pieter Wijnia 250
Johan Delfsma  250
Lieuwe Jan Yntema 200
Jelle Wiersma 200
Simon van der Vaart 200
Willem Wijnia 200
Danian Rijpkema 200
Jacob Klaas Haitsma 200
Seriette Strikwerda 150
Jacob Hofstra 150
Marco Rijpkema 150
Ate Feike de Boer 100

De ranglist

1 Douwe Dirk Reitsma Easterein 780
2 Tjeerd de Vries Wommels 735
3 Jelmer Posthumus Wommels 730
4 Rick Hendriks Easterein 725
5 Hessel Yntema Dronryp 715
6 Bas van der Weij Easterein 715
7 Hendrik Eringa Spannum 695
8 Tom en Pieter Wijnia Wommels 680
9 Sjouke Yntema Dronryp 675
10 Skelte Anema Kûbaard 675
11 Johan Delfsma  Wommels 670
12 Foeke Reitsma Easterein 665
13 Aant Hofstra Wommels 660
14 Pieter Kamstra Easterein 660
15 Bote Strikwerda Spannum 660
16 Tina Wiegers Reahûs 645
17 Stijn en Robert Wommels 640
18 Lolke Hofstra Wommels 635
19 Lieuwe Jan Yntema Dronryp 625
20 Klaas Bouke Faber Grins 625
21 Simon van der Vaart Spannum 625
22 Willem Wijnia Wommels 625
23 Jacob Klaas Haitsma Wommels 620
24 Danian Rijpkema Easterein 610
25 Jelle Wiersma Wommels 595
26 Marco Rijpkema Easterein 570
27 Seriette Strikwerda Spannum 535
28 Jacob Hofstra Reahûs 530
29 Ate Feike de Boer Wommels 500