Weppers tiisdei 28-4

Weppers moandei 27-4
27 april 2009
Weppers woansdei 29-4
28 april 2009

Op ‘e nij wûn
De SDS-famkes hawwe fannejûn op ‘e nij wûn. Dit krigen wy binnen fan Tryntsje Bouma:
Tsjom-SDS 1-3
Jitske en de kommende topper Sieta skoorde twa kear.
letter mear!
Tryntsje

Ôflast
De wedstriid fan jûn SDS A1 – LSC 1890 A2 op 28-4-2009, 19.00 giet net troch. LSC 1890 kriget gjin team op de fuotten en kin net komme dus.

Mar sjen wannear de wedstriid no spilet wurdt.

Groetnis,
Klaas


Gewoan yn Easterein

We trene joun dochs mar yn Easterein yn stee fan Hidaard.
Tongersdei wurdt der net traint.
Jûn dus efter de sporthal!
Groet
Dick

Wer te plak
De fiets is wer te plak, de dieder of dieders binne net fier kaam, ik tink dat se net egt foarut kamen want hij siet namelijk op slot. Hij lei san 100 meter fan bergsma af yn’e struken. Nei een gouden tip fan Christiaan Hoekstra stiet der wer bij mij yn’t hok en kin der werom nei de eigner.
‘T bestuh Sytze

Keninginnedei
De spelers van E4 gaan Koninginnedag hun kunsten vertonen op een toernooi bij vv Workum. Ze zullen het o.a. opnemen tegen Dronrijp E3, Heeg E3 en E4, en Workum E3 en E4.
Geen zin meer in rommelmarkten dan kun je altijd nog naar Workum om SDS E4 aan te moedigen. De wedstrijden starten om 13.00uur 
Willem

Yn de neikompetysje net tsjin Urk 4
No ’t SDS 2 de 3e Perioade pakt hat meie sy harren opmeitsje foar de neikompetysje. Wy hawwe alfêst foar jim útsocht hoe ’t it programma der (neffens de KNVB-side) út komt te sjen:

Zaterdag – Res. 1e klassen

Ronde 1: 9 / 16 mei

per 1 1A – per 2 1B (1)

per 3 1A – per 1 1B (2)

per 3 1B – per 2 1A (3)
Ronde 2: 21/23 mei
nr.10 RH – winn. 1 (4)
winn. 2 – winn. 3 (5)
Finale : 30 mei
winn. (4) (5) (Neutraal terrein)
Foar SDS 2 soe dit betekenje dat sy op 9 maaie thús spylje tsjin Urk 4 en 16 maaie út. Allinnich Urk 4 mei net promofearje om ’t Urk 3 al yn de Res. Haadklasse sit. Wa soe dan de 1e Perioade yn 1B krigen hawwe? Wa it wit mei it maile nei info@vv-sds.nl!
Mochten SDS 2 dit winne dan mei sy dêrnei tsjin de winner fan HZVV 2 – Staphorst 2(noch net wis).

Slotmiddei jeugd
Hallo jongens en meisjes,
Zoals jullie gewend zijn organiseert de jeugdcommissie van SDS ook aan het eind van dit seizoen een slotavond voor de D, E en F-pupillen. Dit jaar alweer voor de 4e keer!!
Je wordt op vrijdag 8 mei a.s. om uiterlijk 16.15 uur verwacht op het Sportpark ‘de Skoalleseize’ in Easterein. We beginnen om 16.30 uur en om ongeveer 19.30 uur is het afgelopen.
Het programma is ongeveer gelijk aan vorig jaar, maar deze keer mogen jullie ook laten zien hoe hard jullie kunnen schieten. We hebben namelijk een echte snelheidsmeter!! Of jullie niet alleen hard maar ook zuiver kunnen schieten kunnen jullie laten zien bij het penalty schieten op de keepers van het 1e en 2e. Wie wint dit jaar de wisselbeker? En natuurlijk krijgen jullie tussendoor patat met drinken.
Wij als jeugd- en technische commissie van SDS nodigen jou van harte uit en wij hopen ook deze keer weer op een grote opkomst.
Tot 8 mei!!!!
Jeugd- en technische commissie SDS

Keninginnenacht
Tongersdei is it Keninginnedei. Neffens tradysje is it de jûns derfoar Keninginnenacht. In moaie reden om Manchester United – Arsenal efkes yn de kroech te sjen tochten wy sa:


Dûnsje
Mocht Middlesborough degradeare út de Premier League dan kin spiler fan Middlesborough, David Wheater altiten noch dûnser wurde:


Nijs?
Mail nei info@vv-sds.nl!