Evenementen in december 2022

Weppers moandei 25-1
25 januari 2010
Weppers woansdei 27-1
27 januari 2010

SDS 1
SDS traint vanavond om 19.30 uur!
Loop- en voetbalschoenen mee!!
Dick

Trainingsprogramma SDS 2 dizze wike
Tiisdei gjin trainen
Woansdei yn de seal traine fan 21.30-22.30
(allegear efkes in eurootsje meinimme)
Tongersdei traine
Sneon om 14.30: Flevo Boys 3 – SDS 2 (kompetysje)
Skaadwedstryd: SDS 2 – Tzummarum 1 om 14.30
Klaas Okkema


Trainingsprogramma SDS 3 dizze wike
It tredde traint jûn net. Hald de site yn de gaten foar de rest fan de wike!! 
Groeten Jan

Skoreferrin
SDS 1 ferlear sneon de oefenwedstryd mar krekt mei 3-2 fan de nûmer 4 yn de 1e Klasse, The Knickerbockers.
Hjir noch efkes it skoreferrin: 
1-0 Skelte Anema
RUST
1-1
2-1 Tsjipke Klaas Okkema
2-2
2-3
SDS 1 hie dus foar itselde winne kinnen.

Earder oan de stok
No snappe wy wêrom ’t Jacob Plantinga by SDS 5 it altiten earder oan de stok hat mei de skiedsrjochter dan Harm-Auke Dijkstra(klik
hjir).

Harsens derby (121)
Cristiano Ronaldo sil dizze reade kaart ek wol krigen hawwe om syn lengte………….