Evenementen in december 2022

Weppers snein 24-1
23 januari 2010
Weppers tiisdei 26-1
26 januari 2010

Trainingsprogramma SDS 2 dizze wike
Tiisdei gjin trainen
Woansdei yn de seal traine fan 21.30-22.30
(allegear efkes in eurootsje meinimme)
Tongersdei traine
Sneon om 14.30: Flevo Boys 3 – SDS 2 (kompetysje)
Skaadwedstryd: SDS 2 – Tzummerum 1 om 14.30
Klaas Okkema

A’s traine net
De A’s hawwe jûn gjin trainen. Miskien traine sy woansdei en oars geane sy fitnessen.
Floris


Gewijzigd programma 1e seleksje

Check eltse dei de site foar de nyste info!

Jun (moandei) giet trenen net troch wegens te leeche opkomst.

Tiisdei, als we woansdei heechtwarskynlik net op it fjlid kenne trene we tiisdei om 19.00 oere. (check de site)

Woansdei oefenje

SDS – Delfstrahuizen

om 19.30 uur kunstgrasveld v.v. Aengwirden in Tjalleberd (vlakbij Heerenveen)
Route
Dorpshuis “By de Fjilden”
Aengwirderweg 335
8458 CG Tjalleberd
0513-528950
0513-529456
Beschrijving
Vanaf A7 (Joure-Drachten): neem afslag Tjalleberd. Richting Tjalleberd en ga bij de kerk rechtsaf. Na ongeveer 200 meter zijn de sportvelden aan de linkerkant.
Vanaf A32 (Leeuwarden-Zwolle): Neem afslag Drachten (A7) en neem vervolgens de afslag Tjalleberd. Richting Tjalleberd en ga bij de kerk rechtsaf. Na ongeveer 200 meter zijn de sportvelden aan de linkerkant.

Tongersdei

20.00 oere Trene. (spinnen / draafe / of op it fjild)

Groetnis

Dick

Woansdeitejûn sealfuotbaljûn
De sealfuotballers fan SDS 1 hoefe woansdei net sa fier fuort… Sy moatte om 21.00 fuotbalje yn Ruinen(..) tsjin ZZVV. Peter (wintersport) en Ruurd (astma) gean net mei.

Spyldagenkalinder 2010-2011
Foarige wike koenen jim hjir de nije spyldagenkalinder fine foar it seizoen 2010-2011. Der foel fan alles op oan it programma, mar wy hienen noch net fermelden dat SDS 1 yn it nije seizoen yn in kompetysje fuotballet mei 14 teams. Dat binne 2 ploegen en dus 4 wedstriden mear as dit seizoen. Sjoch hjir mar ris.

Harsens derby (120)
Dizze goal fûnen wy alderaardichst al lit de keeper yn it begjin fan it filmke al sjen wat sliepdronken te wêzen: