Evenementen in december 2022

Weppers moandei 24-8
23 augustus 2009
Jûn gearkomst jeugdleiders en -trainers
26 augustus 2009

SDS 2 traint jûn net, mar oefent moarn
It trainen fan SDS 2 giet jûn net troch. Sy sille no moarn te oefenjen nei Sint-Anne. Sy fertrekke om 18.00 en fuotbalje dêr om 19.15.

Broekjes SDS 2 fuort
It is hiel gek, mar by SDS 2 misse der mar leafst 4 broekjes. It giet om de nûmers 3, 5, 8 en 10. Sjoch dus efkes yn de kast en nim kontakt op mei Jeroen Brouwer as je ien fine.

Uitnodiging jeugd
leiders/-trainers
De TC en JC van SDS zijn druk bezig met het treffen van de voorbereidingen voor het nieuwe voetbalseizoen. Dat is nodig ook want de eerste bekerwedstrijden zijn inmiddels al gespeeld en de competitie start over ruim 1 1/2 week op zaterdag 5 september.
Jullie hebben aangegeven om (ook) voor het komende voetbalseizoen een actieve rol te willen gaan vervullen als leider en/of trainer. Daarom nodigen wij jullie uit voor een leiders/trainersvergadering op woensdag 26 augustus om 19.30 uur in het verenigingsgebouw “De Skoalleseize” in Easterein.
De volgende punten zullen aan bod komen:
Kennismaking
Leiders-/trainersgids
Uitreiken teamindelingen
Doornemen competitie indelingen en wedstrijdschema
Scheidsrechters
Uitreiken materiaal
En natuurlijk het beantwoorden van vragen van jullie kant
Voor een soepele start van het nieuwe seizoen is jullie aanwezigheid gewenst.
Tot morgen!!
Hartelijke groet,
TC/JC SDS
Bij afwezigheid graag even afmelden bij:
Rudy: rudydijkstra@concordia-design.nl
Anco: anco.elgersma@ibs.nl


Programma 5 septimber
As it goed is hawwe alle SDS-teams sneon 5 septimber harren earste wedstryd. Dus ek de E- en F-teams dy ’t noch net los binne. De yndielingen fan dizze teams binne der no al, mar de KNVB hat it programma foar 5 septimber noch net.

Feroare
Juster melden wij noch dat kommende sneon SDS A1 fuotbalje moat tsjin Leeuwarden A1. Hjoed kinne wij melde dat dy wedstryd op 2 septimber om 18.30 oere yn Ljouwert spile wurdt.

Kalkje

Ek kommend seizoen sille de linen wer kalke wurde moatte. Wa ’t nocht en tiid hat om dit ien kear yn de 5 â 6 wiken te dwaan mei maile nei info@vv-sds.nl of kontakt opnimme mei Willem Twijnstra(tel:0515-332570).

Werom?
ONT belle dit wykein de oefen wedstryd fan SDS 1 ôf omdat se dêr “ïn tsunami oan blessures” hat, sa meldt ús kollega webmaster Sjouke Walinga. Men fynt it hiel ferfelend om in oefenwedstryd ôf te beljen. Wij wiene al bang dat se dêr ek begong wiene te keatsen.

Oefenje
Under lieding fan skiedsrjochter Enne Bruinsma sille de Da1 oefenje tsjin de Da2 fan SDS. Sneon 29 -8 2009 om 14.00 oere.

Wêr bliuwt de Treffer?
Noch altiten binne “wy” dwaande om it bewarnûmer fan de Treffer klear te krijen. Wy hoopje him dochs echt klear te hawwen foar sneon 5 septimber. Folgend jier moat it mar oars……..

Ajax nije sponser Feyenoord?
Dirk-Yde Sjaarda skrok him fannemiddei de bulten. Hy seach op ynternet dat Feyenoord in nije sponser krigen hat. Hy is der net sa wiis mei(klik hjir).

Harsens derby(62)
Dizze keeper hat de kop der net hielendal by. De spits al: