Weppers tiisdei 24-9

SDS League: Wepmaster pakt wykpriis!
23 september 2013
Fakatuere: wedstrydsekretaris
25 september 2013

SDS 1
SDS 1 traint vanavond om 19.15.

Met vriendelijke groet,

Jaap de Blaauw

Streekderbij
SDS 1 is werom yn de tredde klasse en dat levert streekderbys op. Kommende sneon de earste. SDS moat dan nei Mulier en dêr pakke se fuort grut út mei live muzyk nei de tiid. Wij binne benijd foar wa’t
Gaatze “I’m a loser” sneon sjongt.

Doelpuntenmakkers
De senioren en de Vr1 hawwe de ôfrûne wiken 44 kear skoard. It grutste part fan dizze skoare komt foar rekken fan SDS 5. It is dan ek net frjemd dat
de top fan it klassemint troch harrren behearst wurdt.

Alderaardichst

Derút en deryn of oarsom?

Harsens derby(1118)
Matthias Doumbé is krekt nij by Northampton en makke ôfrûne wykein in prachtgoal, mar spitich genôch efter syn eigen keeper. Soe dy fan Arjan Posthumus ôfrûne sneon foar SC Bolsward like moai west wêze?