Weppers tiisdei 19-2

Voetbalschool Noord
18 februari 2013
Voetbalschool Noord nijsbrief
19 februari 2013

Oefenwedstrijd vanavond tegen TOP’63-SDS. Aanvang 20.00 uur.
Aanwezig 18.45 de volgende spelers: Jaap Toering, Harm Stremler, Erik Haitsma, Johan Postma, Elger Turksma, Feiko Broersma, Arjan Posthumus,
Jelmer Posthumus, Ewout de Boer, Wytze Fopma, Wytse Lanting, Jakob/Klaas Haitsma, Dirk de Jong, Redmar Strikwerda, Kristian Gaastra, Grensrechter Klaas Pompstra.
Alvast Bedankt.
Jaap de Blaauw

E2
Kommende tongersdei giet de training wer los fan SDS E2.
Ruurd

Programma sneon
Kommende sneon is der noch in lyts programma, dêrnei barst it allegear wer los. It programma fan sneon kinne jim
hjir sjen.

Topskoarder
Der is op ynternet no ek in list te finen fan doelpuntenmakkers yn de Earedefysje mei dêr bij optelt de 100 % miste kânsen. Je kinne wol riede wa’t dan boppeoan stiet. Sjoch
hjir

Twadde
Wat it krekt ynhâldt, gjin idee, mar it klinkt goed dat SDS twadde stiet yn de “gebaksbattle”. Sjoch
hjir.

Twitter
Twitter betsjut dat je gebrûk meitsje kinne fan 140 tekens yn ien berjocht. Net ien mear. Habtamu wie benijd at dat slagge at hij syn SDS-League ploech trochjoech. Hij kaam in hiel ein mar moat syn twitterploech moat it dan wol sûnder ferdigeners stelle. Sjoch
hjir.

Respekt of gjin respekt
Wij binne gjin fan fan SjekkieFanGelder, lit dat dúdlik wêze. Altyd de deskundige en belearende prater úthingje. Wij binne ek wol bliid mei
dizze kollum yn de Volkskrante.

Spultsje
Ien fan de wepmasters die juster in spultsje op ynternet mei wat Feyenoord oanhingers. Mei de x op it boerd kin der flink skoard wurde at je der ek in A en in J en noch in A bij hawwe. Mar dat gie net troch. Sjoch
hjir

Kompetysje
De wedstriidsekretarissen binne al wer drok dwaande mei it programma fan de kommende wiken. Sij hawwe de lieders al fêst op de hichte brocht fan in oantal saken om der foar te soargjen dat it allegear goed en op tiid ferrint.
Beste voetballers en -sters, 
De nieuwe competitie staat weer voor de deur. Op 9 maart stonden er 15 thuiswedstrijden ingepland.
Inmiddels is het schema aangepast en zal de F4 noodgedwongen spelen op het trainingsveld en SDS D3 speelt waarschijnlijk uit bij Easterlittens hun thuisduel.
Door de overvolle veldbezetting word er van iedere SDS-er medewerking gevraagd om alle wedstrijden zo goed en snel mogelijk te laten verlopen.
– Graag niet te veel ouders in de boxen bij de jongste pupillen
– graag 10 minuten pauze ipv 15 minuten.
– klaar staan voor de wedstrijd en op tijd beginnen.
– extra tijd zo min mogelijk bijtellen.
Hopelijk zijn de extra kleedruimtes op tijd aanwezig zodat die problemen zijn opgelost.
We wensen iedereen veel speelplezier en ga met respect om met een ieder die deelnemt aan het voetbalspel.
Heel veel succes en vergeet niet om evt kampioenschappen op tijd aan te geven bij de jeugdcommissie of het bestuur.
Vriendelijke groetjes, Pieter en Andre

Harsens derby(960)
Och ja, eltsenien ferjit wolris wat: