Evenementen in december 2022

Weppers moandei 14-5
14 mei 2012
Slotjûn jeugd
15 mei 2012

Striid
Wy kamen noch wat foto’s fan Henk Bootsma tsjin op syn webside fan de wedstryd SDS 1 – Balk 1. As wy yn de neikompetysje ek safolle striid sjogge dan binne wy der wis fan dat SDS 1 folgend seizoen ek noch yn de 2e-Klasse fuotballet (klik
hjir).

SDS 1
De A-seleksje hat woansdei nei it trainen noch efkes in besprekking yn de kantine. Foar de leafhawwers is der dernei noch de mooglikheid om efkes yn de Jimbar te sjen.
Groeten,
Skelte.

SDS 5 gjin kampioen
Voor het vijfde zit de competitie erop, de tegenstanders mogen steeds afbellen en de bond doet er niks aan!!! En omdat wij geen zin hebben om tot eind juni door te voetballen hebben we met zijn allen besloten om het kampioensschap vaarwel te zeggen!!
De leiders van het vijfde

Mannen fan SDS 2,
It is wer tiid foar us jierliks teamuitje.
Hjirunder it programma:
Wannear: sneon 26 maaie om 15.30
Wer: Bushalte De Terp
Werhinne: Ljouwert
Wat: 16.15 praemfarre fanôf de Nijsted (tsjinoer boekhannel v/d Velde) ûnder it genot fan in hapke en in snapke
17.30 Eetlokaal Vrouwenpoort (der binne allegear froulju ;- ) ) foar in dinnerbuffet
????? Borrelje en op stap
Kosten: €50,00 euro p.p.
Wat ha je derfoar: praemfaren mei hapke en snapke, dinnerbuffet mei miskien noch in drankje, attinsjes foar de minsken dy’t ofskie nimme.
Buskaartsje en it bier foar de juns sit der net by yn. Ek de weromreis sit hjir net by yn.
Graach €50,00 oermeitsje mei eigen namme +teamuitje op bankrekkeningnummer 3087.48.131 t.n.v. J. Brouwer
Op in gesellige jun!
Groetnis Jeroen en Feite.


Spyldagenkalinder 2012-2013
Foar de minsken dy ’t der wol rekken mei hâlde wannear ’t je fuotbalje moatte en dus net wat oars ynplanne hjir alfêst de spyldagenkalinder 2012-2013.


Skoft?
Sneon heard by ’t Fean ’58 -SDS krekt foar rust.
“Hoe liket it? Skoft?”
“Wat no? Do bist sels in skoft……..”

Marco
Marco de Graaf wurdt hjoed 17 jier. Fan herte lokwinske.

Duo Ferbean?
Wy neame se wol Peppi & Kokki, Sampie & Mosie, Joeke & Lille, mar nei de fakansje op Skylge is it ………Duo Ferbean:


Harsens derby (761)
“Heitie, heitie,……….. brân is erger!!!”