Weppers tiisdei 13-1

Wheagan-aksje ferlingt!
12 januari 2015
SDS-sealtoernoai senioaren, A’s en sealfuotballers!
14 januari 2015

Gjin trainen

De trainingen voor vanavond gaan niet door.
De trainingsvelden zijn te nat.
Oetze

SDS 1 nei Frjentsjer
SDS 1 traint jûn om 19.30 yn Frjentsjer. Sy fertrekke om 19.00 út Easterein.

SDS 2 traint jûn net, mar …..
SDS 2 kin jûn net traine yn Easterein. As dit tongersdei wer net kin dan sil der probeare wurde om yn Dronryp te trainen op keunstgêrs.

Fan herte lokwinske!
Eeltsje Postma fan SDS 5 is hjoed jierdei! Fan herte lokwinske!

Dat jierdeifeestje hat Eeltsje yn Milaan al hân!

Seal
Tongersdeitejûn om 21.00 oere geane SDS 4 en 5 de seal yn. Fansels nimme se in eurootsje mei.

Alderaardichst
As je op in spulkompjoeter foar eltse spiler in oare kontroller hienen, dan soe dat der sa útsjen:
 

Harsens derby (1411)
Der kin jûn dan wol net traind wurde op it trainingsfjild yn Easterein, mar dat betsjut net dat je net in ein te fytsen kinne……….