Weppers tiisdei 12-11

Weppers moandei 11-11
10 november 2013
Weppers woansdei 13-11
12 november 2013

Gjin trainen
Helaas, der kin tiisdei net traind wurde.
It is te wiet.
It bestjoer


Net grappich
Wij fine him net echt leuk. Feitlik wolle wij dizze ek net pleatse mar toch. Wij wolle him jim ek net ûnthâlde. Dus wij pleatse dizze mei grutte tsjinsin. 
In stripke út it AD.

D2 spilet 0-0

De skriuwer fan it ferslach fan D2 slút ôf mei de wurden: in moaie sneontemoarn en tefreden koaches. It ferslach stiet bij
dizze ferslaggen.

SDS 4
Neffens ús ynformaasje hat SDS 4 sneon skoort. Dat soe in heuchlik feit wêze. Mar wa makke dit earste doelpunt fan SDS 4?

Sint Marten
De B1 “knapen” binne allegeare goeie foutballers, mar soms binne ’t nog krekt “lytse bern”
Justerjoen stiene se hun longen ut ’t lyf te sjongen bij hun trainer fan foarich seizoen foar de doar.
It binne in een hiel soad opsichten dus “echte toppers”
Groetnis,
Boudewijn.
P.S de
inktswarte foto kinne jim op twitter sjen.


Sint Maarten
SDS 2 hie justerjûn trainen. Al wa ’t der wie, mar net trainer Maarten de Jong………………………..
Sint Maarten fansels…………

Broerd
Pieter Kamstra soe juster de bal nei Sjoerd Rispens passe, mar de bal kaam tusken Sjoerd en Broer-Jacob Greidanus yn. Oftewol hy rekke de bal goed Broerd………….. 

Harsens derby(1155)
Wy tinke dat it tiid wurdt dat Jaap Toering ek mar ris fan fier op de goal sjitten giet: