Evenementen in november 2022

Sealtoernoai E-pupillen
8 december 2013
Nije trainer SDS 1
10 december 2013

SDS 1 krijt in nije trainer
SDS is der yn slagge om foar folgend seizoen foar SDS 1 in nije trainer fêst te lizzen. Jûn kinne jim hjir lêze wa ’t it wurden is.

Gjin keeperstrainen
Fan Jaap Toering moasten wy efkes trochjaan dat der hjoed gjin keeperstrainen is.

SDS C1 – SJO Oudega C1
7 december om 10 uur werd de wedstrijd SDS C1 – SJO Oudega C1 gespeeld bij SDS. De eerste helft begon SDS C1 niet zo goed, het liep niet zo goed. Verder werd er 1 doelpunt gescoord door de tegenstander. Ruststand: 1-0 voor SJO Oudega. De tweede helft speelde SDS C1 beter, de bal ging beter rond in het team. Maar eerst scoorde SJO Oudega nog een keer. Daarna werd er door SDS C1 twee doelpunten gescoord (tussenstand: 2-2). Daarna gebeurde er iets vervelends. Wytse werd van het veld afgehaald met een brancard. Iemand van de tegenstander botste tegen Wytse aan, waardoor Wytse raar neer kwam. Vervolgens ging de wedstrijd door. Er werd gescoord door SJO Oudega. Maar kort daarna werd er ook alweer gescoord door SDS C1 (tussenstand 3-3 ). Direct daarop werd er door SJO Oudega ook weer gescoord. De wedstrijd eindigde in 4-3 voor SJO Oudega.
Robin

SDS E2
Fan sommige teams krije je net in foto en fan sommige wol 4. Hjir noch in prachtige teamfoto fan Henk Bootsma fan E2.


Programma
Kommende sneon is der noch in “lyts” programma. Jim kinne op de foarside yn de midden de link fine. Klik oan foar de thús (3) en útwedstriden (5).

RES D1 – SDS D2:     3    1
De leste wedstryd foar de winterstop wie tsjin RES D1 ut Boalsert. We hiene neat mear te ferliezen dus de opdracht wie dan ek: Lekker efkes balje !!!! De earste helte waard dat dan ek dien. De ynset wie prima en der waard leuk spyle. Dochs kamen we op efterstan troch in eigen goal fan Douwe Jan. Gelokkich bliuwden de kopkes omheech en we giene troch mei goed fuotbaljen. Foar rest noch makke Tjitse mei in “bekeken” skot de lykmakker. Boalsert wie it spoar efkes bjuster en mei in bytsje druk op hun ferdedigers like it hiel unseker. Mar foar rest waard der net mear skoard. De twadde helte wie fan us kant in stik minder. Yn minder dan 3 minuten krekt nei rest waard it 2-1 en 3-1. Dernei kamen we net mear yn ‘e wedstryd. It waard rommelig en der kamen noch in pear kansen foar RES. Mei wat gelok koene we de skea beperke. Einstan  3- 1. Al mei al in drege earste helte fan de kompetysje. Fysiek sterke en grutte tsjinstanders, die krekt wat mear kreft ha as us jongens. Faak lutsen we dus oan ’t koartste ein, mar gjin enkele wedstryd binne we folslein fuort spyle. Dit is dochs in kompliment foar de jongens fan D2.
Salang at it fjild en it waar it ta lit, geane we gewoan troch mei de trainingen.                               
As trainers/leiders halde wy der alle fertrouen yn !!!!!
Ferry & Theo.

Stimme (1)
Stimme dat diene je foarhinne allinne foar de polityk. No kinne je alle dagen wol benadere wurde om te stimmen.  Spesjale oandacht freegje wij lykwols foar de ferkiezing fan leukste doarp fan Fryslân. Dat kin op dizze side. Der binne 5 doarpen nominearre en ien dêrfan is Easterein. Bij dy 4 oaren sit Wommels net dus wij soene sizze stimme op Easterein. Omdat der grutte konkurrinsje is fan grutte doarpen binne alle stimmen wolkom.

Stimme (2)
En omdat it stimmen jim goed ôfgiet en omdat jim de smaak te pakken ha, soe in stim op dizze side ek net ferkeard wêze.  En at jim dan it tredde rûntsje oanklikke dan is it hielendal Bob.

Pupillen sneon

Sneon wiene Jelmer Brouwer en Tjalle-Durk van der Eems de pupillen fan de wike bij SDS 1 – NOK 1

Parkeare
Yn Harns hawwe se in soad lêst fan parkeard autoblik. Om dêr in ein oan te meitsjen moatte, is hiel Harns no betelle parkearen of de blaue sône.
Dat jildt ek  op parkearterreinen bij fuotbalfjilden, sa as bij Zeerobben. Dêr moat de blaue kaart brûkt wurde en kinne je 4 oeren parkeare. Wij hawwe jim warskôge. Sjoch
hjir

Harsens derby(1167)
Dizze is spesjaal foar Ayanle: