Sealtrainen jeugd

Oan-/ôfmelde as lid/Freon fan SDS
31 oktober 2011
Weppers tiisdei 1-11
1 november 2011

Sealtrainen
Moandei binne de earste trainingen foar de jeugd yn de seal wer begûn. Pieter Kamstra mocht om 17.00 it spits ôfbite mei F5 en F6. Tiisdei binne F3 en F4 oan de beurt û.l.f. Nanning Dijkstra(fan 16.50-17.50) en tongersdei F1 en F2 û.l.f. Peter Sybesma(fan 17.00-18.00).

Sjoch
hjir foar it hiele sealskema.

Sjoch
hjir foar de rigels fan it sealtrainen

SDS-toernoaien en -clinics
Der wurde fan ’t winter ek wer allegear clinics foar de jeugd organiseard en fansels binne der ferskeidene SDS-sealtoernoaien. Sjoch hjir wannear.