Weppers sneon 23-1

Weppers freed 22-1
22 januari 2010
Weppers snein 24-1
23 januari 2010

Aktiviteiten
Der binne hjoed noch wol aardich wat SDS aktiviteiten.

SDS 1 oefent
SDS 1 oefent om 12.00 oere yn Aldehaske tsjin de Knickerbockers út Grins. Om 10.45 fuort.

SDS 2 oefent net
De oefenwedstryd fan SDS 2 giet net troch.

F-kes
De F-kes binne fanôf 9.00 oere yn de sporthal dwaande mei harren sealtraining.

Kaarters
Klaverjassers fersammelje harren om 13.45 oere om trije boomkes te lizzen.

Sealfuotbal
Om 19.00 kinne de sealskuon oan foar it tradisjoniele sealtoernooi. Dizze minsken dogge jûn allegear mei:

SDS 1:
Freek Tichelman
Feite de Haan
Jacob-Klaas Haitsma
Erik Haitsma
Tsjipke Okkema
Redmer Strikwerda
Ewout de Boer
Dirk Y.Sjaarda (keeper)
Jelmer Posthumus
Anne Stenekes
Harm Stremler
Arjan Posthumus
SDS 2:
Bauke Dijkstra
Jelte Pieter Dijkstra
Willem Wijnia
Hjalmar Ruiter
Sytze Kooistra
Remco Piek
Syb Overal
Robert Sybesma
Jildert Hijlkema
Eeltsje Postma
SDS 3:
Andrew Feijten
Ralph Wariman
Jan Stenekes
Bote Strikwerda
Geert Dijkstra
Sjoerd Rispens
Stefan van Krimpen
SDS 4
Rudy Dykstra
Jelte de Boer
Pieter Groenveld
Erwin de Boer
SDS 5:
Ids Boersma (Wommels)
Durk Okkema
Jelle “Hakkie” de Boer
Jappie Wijnia
Sipke Hiemstra
Tjeerd Dijkstra
Bertus Bootsma
SDS 6:
Jan-Bouke Bouma
Ids de Boer (Skrok)
Gert-Jan Hessels
Pytrik Hiemstra
Johnny Leistra
Martijn Rispens
Bram Strubbe
SDS A1:
Arjen Los
Jacob van Wieren
Martin Rientra
Wytze Lanting
Jort Strikwerda
Elger Turksma
Doede Kooistra
Futsal 2
Johan Heerma(keepe)
Theo Postma

Harsens derby (118)
SC Cambuur helle yn de winterstop by konkurint Go Ahead Eagles Reza Goochannejhad op. Wylst de keeper fan Veendam noch stie te sliepen makke hy syn earste en ek lyk winnende goal foar syn nije klup:Letter mear!