Weppers freed 22-1

Weppers tongersdei 21-1
21 januari 2010
Weppers sneon 23-1
22 januari 2010

Programma
Moarn wie der in ynhelprogramma. Thús is ynmiddels alles al ôflast. En út no ek.
It programma seach der sa út:

    útslach
14:30 SDS DA1 – CVVO DA1 ôflast
11:10 SDS C2 – Workum C2 ôflast
12:30 SDS 5 – Berlikum SC 4 ôflast
12:30 SDS DA2 – Heeg/IJVC DA1 ôflast
14:30 SDS DA1 – CVVO DA1 ôflast
12:45 Hardegarijp 2 – SDS 2 ôflast
12:45 Makkum B1 – SDS B1 ôflast 
14:00 Bant 1 – SDS 1 ôflast
14:00 Rijperkerk 3 – SDS 6 ôflast 

Ôflast
Beste SDS-ers,
Zaterdag 23 januari wordt er niet gevoetbald bij SDS. In overleg met de Consul is het niet verantwoord om te laten spelen. Dus gewoon met zijn alle klaverjassen in de kantine.
Volgende week vrijdagmorgen zien we verder of er de 30e gespeeld kan worden.
groetjes, Andre Vink

SDS 2 oefent net
De oefenwedstriid fan SDS2 tsjin Knickerbockers giet net troch .dan mar efkens sealfoutbalje yn de sporthal om 19.00 oere                    
Klaas

Seleksje SDS 1 foar oefenwedstryd
Dick Schuurman hat al nei tocht oer syn seleksje fan sneon en de mooglikheid dat it net troch gean soe yn Bant.
Sy geane no oefenjen yn Âldehaske
Knickerbockers 1 – S.D.S. 1
aanvang 12.00 uur
vertrek 10.45 uur
Jaap, Arjan, Erik, Jacob-Klaas, Feiko, Harm, Feite, Dirk Yde, Tsjipke, Skelte, Jelmer, Tsjalling, Jacob van Wieren, Redmer en Ewout.
groet
Dick
P.s. Efkes foar Dooitze:
Âldehaske is dat plak mei dy baarch yn ‘e beam

Opjaan
Opjaan foar it sealbaljen sneontejûn kin allinnich noch op
info@vv-sds.nl. Ek oant jûn 19.00 oere ta.
Dizze minsken hawwe harren oan ’t no ta opjûn:

SDS 1:
Freek Tichelman
Feite de Haan
Jacob-Klaas Haitsma
Erik Haitsma
Tsjipke Okkema
Redmer Strikwerda
Ewout de Boer
Jelmer Posthumus
Dirk Y.Sjaarda (keeper)
SDS 2:
Bauke Dijkstra
Jelte Pieter Dijkstra
Willem Wijnia
Sytze Kooistra
Remco Piek
Hjalmar Ruiter
SDS 3:
Andrew Feijten
Ralph Wariman
Jan Stenekes
Bote Strikwerda
Geert Dijkstra
Sjoerd Rispens
SDS 4
Rudy Dykstra
Jelte de Boer
Pieter Groenveld
Erwin de Boer
SDS 5:
Ids Boersma (Wommels)
Durk Okkema
Jelle “Hakkie” de Boer
Sipke Hiemstra
Jappie Wijnia
SDS 6:
Jan-Bouke Bouma
Ids de Boer (Skrok)
SDS A1:
Arjen Los
Jacob van Wieren
Martin Rientra
Wytze Lanting
Jort Strikwerda
Elger Turksma
Degene dy ’t harren freedtejûn oanmelden hawwe steane der noch net by.

Net opjaan
Opjaan foar it kaarten is net nedich. At je 13.45 oere yn de kantine binne dan kinne je je ynskriuwe en dan kin it om 14.00 oere los.

Vervolg Jeugdtraingen
Het was de bedoeling de jeugdtrainingen van A1, B1, C1, C2 en D1 m.i.v. afgelopen week weer te hervatten. Deze teams moeten 6 februari weer het veld in voor de competitie, sommigen al eerder i.v.m. inhaalwedstrijden. Het zal echter duidelijk zijn de omstandigheden thans deze hervatting niet toelaten. Ook is er geen zaaltijd beschikbaar als alternatief. We zullen dus eerst nog even geduld moeten hebben, de trainers wordt gevraagd zelf (mee) in de gaten te houden wanneer er weer getraind kan worden en dit dan bij de spelers bekend te maken.
De teams van D2 t/m de F – jes zullen m.i.v. week 6 (vanaf maandag 8 februari 2010) gaan trainen, hún competitie begint 6 maart weer. 
De SDS Jeugdcommissie

Harsens derby (117)
Mar leafst 30 pingels wienen der nedich om de bekerstriid tusken FC Porto en Belenenses te beslissen. Yn de wedstryd wie it 2-2 wurden. Yn de penaltyserie waard it 10-9 foar FC Porto. Der waard dus ek noch wolris ien mist: