Evenementen in november 2022

Weppers freed 20-1
20 januari 2012
Weppers snein 22-1
21 januari 2012

Kantine
De kantine is fannemiddei fanôf in oer as 5 iepen foar degene dy ’t út de sted wei komme en fansels foar de fuotballers.

Gr Hans

Underweis

SDS 1
De wedstryd fan fannemiddei tsjin it Fean ’58 is ôflast. SDS hat no in oefenwedstriid op keunstgers tsjin Bolswardia.

SDS 2
Sij sille it fannemiddei opnimme tsjin Heeg. De wedstryd sil spile wurde op kuenstgers yn Snits. Sy fertrekke om 15.15 by de Skoalleseize en sille om 16.30 oere fuotbalje.

SDS-sealtoernoai op 28 jannewaris
Op sneon 28 jannewaris is der wer it jierlijkse SDS-sealtoernoai foar senioaren, sealfuotballers en A-junioaren.
It toernoai begjint om 19.00 oere yn sporthal de Greidhoeke yn Easterein.
Graach opjaan mei help fan dit formulier foar freed 27 jannewaris.

Fan herte lokwinske!
Redmer Strikwerda is hjoed jierdei. Hy is 24 jier wurden. Fan herte lokwinske!


Hieperdepiep……………

Fan herte lokwinske
Ek Jelmer Leistra (D2) hie juster syn jierdei. 12 jier is hij wurden. Noch fan herte.

Harsens derby (663)
Net allinnich fuotballers, mar ek rockgitaristen moatte harren kop al wat goed brûke: