Weppers freed 20-1

Weppers tongersdei 19-1
18 januari 2012
Weppers sneon 21-1
21 januari 2012

Sneontemoarn clinic SDS E-pupillen
Hallo allemaal ,
de clinic van morgenochtend gaat gewoon door volgens plan.
E1 en E2 van 09:00 uur tot 10:00 uur en E3, E4 en E5 van 10:00 uur tot 11:00 uur.
Veel sportplezier morgen!
Jeugdcommissie vv-SDS

SDS 1
Sij nimme it moarn op tsjin it Fean ’58. Dit is in ynhelwedstriid foar de kompetysje.
At it fjild net goed genôch is, is der in skaadwedstriid op keunstgers tsjin Bolswardia.

Seleksje SDS 1
Oanwêzich: 13.00
Fuotbalje 14.30
Skelte, Ewout, Feiko, Kristian, Erik, Jacob Klaas,Wytze, Tjipke, Johan, Arjan, Dirk Yde, Jaap, Elger, Jacob, Dirk.

SDS 2
Sij sille it sneon opnimme tsjin Heeg. De wedstryd sil spile wurde op kuenstgers yn Snits. De folgende seleksje mei om 15.15 by de Skoalleseize wêze en om 16.30 oere fuotbalje:
Ayanlje, Bauke, Jelte P, Gerrit, Hendrik, Sytze, Arjen, Anne, Jort, Robert, Thor, Jan en in pear A’s.


Harsens derby (662)
Ferjit de rest oer David Beckham. Hy koe best wol aardich fuotbalje: