Weppers snein 22-1

Weppers sneon 21-1
21 januari 2012
Weppers moandei 23-1
22 januari 2012

SDS 1
SDS 1 hat justermiddei om keunstgers wûn fan Bolswardia 1. Doelpunten wiene der fan Tsjipke Klaas Okkema, Jacob van Wieren en in eigen doelpunt.

SDS 2
Fraach wie: Wat soe SDS 2 juster dien hawwe yn de oefenwedstryd tsjin Heeg 1?
Antwurd fan in twitterjende DirdeJ: Sds2 had juster wûn mei 2-1. Doelpuntenmakkers jelte pieter en sytze.

Jierdei
Jildou Jorritsma hat hjoed har jierdei. Sij wurdt 20 jier.
Enne Johannes hat hjoed syn jierdei ek. Hij wurdt krekt efkes âlder: 47 jier. Beide fan herte lokwinske.

SDS-sealtoernoai op 28 jannewaris
Op sneon 28 jannewaris is der wer it jierlijkse SDS-sealtoernoai foar senioaren, sealfuotballers en A-junioaren.
It toernoai begjint om 19.00 oere yn sporthal de Greidhoeke yn Easterein.
Graach opjaan mei help fan dit formulier foar freed 27 jannewaris.

Harsens derby (664)
Je kinne hiel fier ynsmite, mar sa kin it ek fansels: