Weppers sneon 14-1

Weppers freed 13-1
12 januari 2012
Weppers snein 15-1
14 januari 2012

Iepen Frysk Kampioenskip Sealfuotbaljen(OFK)
Hjoed binne de finales fan it OFK yn Frjentsjer en wy hope dat der hjoed wer in bult SDS-supporters op de tribune te finen binne. De folgende fuotballers
sille meidwaan:
Jaap, Tsjipke Klaas, Feiko, Harm, Erik, Dirk-Yde,
Jacob van W. en Skelte.
Sy fertrekke om 9.30 út Easterein.
SDS sit yn in poule mei:
VV Harlingen
Blauw-Wit ’34 (seal)
ONT Opeinde
It programma sjocht der sa út:
10.34 VV Harlingen 1 – SDS 1 (fjild rjochts, grutte hal)
11.59 ONT 1 – SDS 1 (fjild rjochts, grutte hal)
13.24 SDS 1 – Blauw-Wit 1(seal) (fjild midden, grutte hal)
Klik
hjir foar it hiele programma foar de finaledei fan hjoed.

Nijjierstoernoai SDS- E- en F-pupillen
Hoi voetballers,
Zaterdag is het dan eindelijk zover ; het A.Hak nieuwjaars zaalvoetbaltoernooi in sporthal de Greidhoeke!
Maarliefst 90 voetballers doen mee 42 E-pupillen en 48 F-pupillen, het belooft dus een heel spannend toernooi te worden. Vorig jaar deden 100 spelers mee, maar dat was inclusief de D-pupillen, dus dit is echt een enorm aantal voetballers.
De F-pupillen beginnen ’s ochtends om 09:00 uur (dus niet om 08:00 uur) en voetballen tot ongeveer 11:30 uur. Elk team bestaat uit 6 voetballers en jullie spelen 12 minuten per wedstrijd. De teams zijn onderverdeeld in 2 poules. Graag om 08:45 uur aanwezig zijn.
De E-pupillen beginnen om 12:00 uur en voetballen tot ongeveer 15:00 uur. De teams bestaan uit 5-tallen en 6-tallen , ook jullie spelen 12 minuten. De teams zijn onderverdeeld in twee poules. Graag om 11:45 uur aanwezig zijn.
Heel belangrijk is dat er ouders, pakes/beppes, grote broers/zussen e.d. aanwezig
zijn om de teams te helpen met snel te wisselen tussen de wedstrijden, de klok loopt namelijk gewoon door. Het is dus 12 minuten speeltijd inclusief opstellen en wisselen.
Ben je zaterdag ziek of kan je onverhoopt niet bel dan Hans van der Schaar 06-26785381.
Heel veel plezier zaterdag!!!
Namens de jeugdcommissie VV-SDS

Nije yndieling
Wij seagen dizze wike in tweet foarbijkommen fan de KNVB. En dy tweet joech oan dat Da1 en Da2 op nij yndield binne foar de rest fan it seizoen. Der sil no in normale kompetysje dien wurde mei in út en thús wedstriid. Dit liket ús in goed perspektyf. In kampioenskip sit der no wer yn. 

Doing the 116
Om de tiid wat te ferdriuwen en om wat fan Ingelân te sjen, binne der minsken dy’t fan alles útfine. Sa as Joris van de Wier. Hij hat in tige bijsûndere hobby:
Doing the 116.

Harsens derby (656)
As wy op de Midwintercup(no OFK) binne dan moatte wy altiten wer efkes tinke oan it FEC…………..

P.s. Yn de rin fan de jierren begjint it hieltiten mear op in schwalbe te lykjen, mar……………..