Weppers snein/moandei

SDS E1 kampioen!
22 mei 2016
Vacature trainer Vr.1
22 mei 2016

SDS C1 promoveart
Om ’t Makkum C1d sneon wûn hat fan Leovardia C2 eindigt C1 as 3e en as heechste team sûnder dispensaasjespilers. Dit betsjut dat sy promovere nei de 1e-Klasse. Alle mannen wienen sneon spesjaal nei Makkum gien om te sjen Hoe ’t de wedstryd ferrinne soe. Lokkich foel it kwartsje de goeie kant op. Oosterlittens C1d stiet noch boppe-oan, mar Makkum C1d kin noch kampioen wurde, want sy hawwe in wedstryd minder.


Yngong
De haadyngong fan de Skoalleseize is tydlik ticht y.f.m. de oanlis fan it keunstgersfjild. Der is in tydlike yngong makke.

Skeppe der yn
Freed en sneon binne de ljochtmasten rûn it oan te lizzen keunstgers plaats. Moandei sil de skeppe yn it haadfjild.

FD
Dizze foto fan Wilco Overal en Oetze Paauw stie freed op de foarside fan it Frysk Deiblêd:


Traine
Der kin kommende wike noch efter de sporthal traind wurde. Dêrnei sil der oan it trainingsfjild wurke wurde.

G.n.t.
SDS F3 soe kommende woansdei noch tsjin sc Bolsward F3 fuotbalje, mar dat giet net mear troch. sc Bolsward kin sawol woansdei as sneon net en de wedstryd wurdt fan it programma helle.

Trainers-lieders-gearkomst

Op 1 juni hebben we de laatste leiders/trainersvergadering. Jullie kunnen dan ook alle materialen en passen inleveren. 

Plaats: De Skoalleseize

Tijd: 19:30
Met vriendelijke groet,
Robert Schildkamp
Foarsitter Jongerein vv SDS

Yn Wommels
Tiisdeitejûn hawwe de B’s om 19.00 oere in seleksjetraining yn Wommels. Om 20.00 oere sil SDS 2 traine.


Seleksjetraining B’s

Dizze spilers wurde ferwachte oankommende tiisdei en freed dyn wommels te trainen.

Dit binne selectietrainingen foar it nije seizoen 2016-2017. Om sa in yndieling te meitsjen foar de B1 en de B 2. Trainers binne; Wichard Deinum, Jappie Wijnia en Tsjipke Okkema.

 

Altenburg, B.

Bote

Gaastra, G.

Grietzen

Hofstra, W.

Wierd

Hoogerwerf, P.J.

Peter

Horst, van der K.

Kees

Okkema, N.P.

Nykele Pieter

Schaar, van der L.

Luuk

Sijtsma, J.

Jan

Vellinga, S.

Steven

Weg, van der R.

Robin

Wint, van de W.

Wesley

Yntema, W.

Wytse

Agricola, A.

Aiso

Boer, de S.

Sjoerd

Bouma, J.

Jurjen

Breeuwsma, D.

Dirk

Eems, van der H.

Hendrik

Klijnsma, M.

Mark

Lelyveld, van L.

Lars

Leyenaar, Y.

Ynze Sybren

Pol, van der S.

Steven

Postma, B.

Bartle

Schaar, van der K.

Kent

Schraa, W.

Wessel

Sijbesma, J.

Johannes

Stoffelsma, S.M.

Sietze Marten

 

Aan alle pupillen van SDS 
Op vrijdag 27 mei organiseert de jeugdcommissie voor alle pupillen van SDS weer de jaarlijkse slotjûn. Ondanks dat we slechts een één veld hebben, is er een mooi programma samengesteld. We gaan weer penalty-schieten, er wordt gestreden om het kanon van SDS en de scherpschutter van SDS. Natuurlijk doen we partijtjes. En nog veel meer.
Om 17:00 uur gaan we los. Kom op tijd zodat we ook meteen kunnen beginnen.
Het programma duurt tot ongeveer 19:30. Gedurende de avond krijg je patat. En aan het einde wordt de winnaar van de minileague gehuldigd.
Je hoeft je niet op te geven, gewoon komen in je voetbalkleren! We willen op tijd beginnen dus een half uur voor aanvang aanwezig zijn (16:30 uur). Als je op de Skoalleseize komt, dan even melden in de kantine. Je hoort dan in welk groepje je zit.
Onder alle aanwezige pupillen verloten we ook dit jaar weer mooie prijzen! 
De slotjûn is dus voor alle F-, E- en D-pupillen. Dus ook voor de D’s die spelen bij MC1.
Tot vrijdag 27 mei. 
De jeugdcommissie van SDS

Clarence-Sluiertrofee
SDS 2 wûn juster mei 3-0 by de Wâlde 2, mar mocht nei de tiid dochs noch efkes penaltys sjitte. Dit gie SDS net al te best ôf. Mark en Wytze skeaten op de peal en Lourens op de fjirde man op dizze foto.Neikompetysje SDS 2
SDS 2 moat sneon winne fan BSVV 2 om promovere te kinnen. Dit hat neat mei de penaltys te krijen as wol mei de doelpunten foar. BSVV 2 wûn ferline wike sneon namelijk mei 4-1 fan De Wâlde 2 en SDS 2 ôfrûne sneon mei 3-0.
Het team met de meeste wedstrijdpunten is winnaar. Eindigen meerdere teams in wedstrijdpunten gelijk, beslist het doelsaldo van deze halve competitie. Is dit ook gelijk, dan zijn de voorgescoorde doelpunten bepalend. Is dit ook gelijk, dan zijn de resultaten van de strafschoppenreeks bepalend.

Harsens derby (1717)
Spesjaal foar lju dy ’t neat mei koppen hawwe………