Evenementen in november 2022

Ut en ferslaggen 6 maart
4 maart 2010
Weppers moandei 8-3
7 maart 2010

Ferslaggen
Alle karakteristiken en ferslaggen dy’t binnen kommen binne fan wedstriden fan sneon, kinne jim
hjir lêze.

D4M

In nij 7 tal yn de kompetysje. Pupillen famkes mei Paul Walstra en Bertus Bootsma as lieders. (foto Feike Jorritsma)

Pupillen fan de wike

Erik Haitsma en Wierd Hofstra fan E3 (foto Henk Bootsma)


Kees van der Horst mei Tsjipke Klaas Okkema (foto Henk Bootsma)

Foel mei
Hallo dames SDS,
We zouden nog even melden hoe het met onze speelster gaat die naar het ziekenhuis is gegaan.
Er bleek niks gebroken.Regina heeft wel een drukverband en krukken gekregen omdat het enkel erg dik is.Nu moet ze volgende week weer komen, als de zwelling dan is afgezakt kunnen ze zien of er iets mis is met de banden.Dus afwachten nog even. 
groeten NOK

Wolsto ek fuotbalje
Dat wie sa’n bytsje de fraach dy’t sneontemoarn aktueel wie. SDS 4 koe noch wol wat mantjes brûke en SDS 6 ek. Bij SDS 6 wie úteinlik in hiel ferskaat oan spilers: Jesse van der Weide, Feiko Scheepvaart twa B spilers, Redmar dy’t frij hie fan SDS 2, Gerlof Jan fan SDS 4 en Sipke en Aant twa 50tigers fan SDS 5 en dan noch in fêste kearn fan SDS 6. En in skeids út Skearnegoutum (tige tank)

Priis
It sil je mar gebeure. Komme je al in libben lang bij SDS, keapje je altyd trou in boekje bij SDS 1 en dan je winne samar in priis. Nûmmer 3312. Op te heljen nei de wedstriid yn de bestjoerskeamer.  Earst mar efkes in bierke en dan de priis mar ophelje. Laitsjende gesichten bij de bestjoersleden en Harm at nei in oere de priis ophelle wurde sil. Net alllinne laitsjende gesichten mar ek folle mûlen. Mei woarst. Woarst út de pûde fan de priiswinner. “Wij hiene der net mear oprekkene dat de priis ophelle wurde soe”. En sa gie de priiswinner net mei woarst op de lisfyts nei hûs mar mei in treastpriis: twa fleske reade wyn. Oh ja en yn de mûle in stikje woarst. Want noch net alles wie op. Moai dat soks in webmaster oerkomt want dan is it wepperke út de earste hân.

Ouwelullentoernooi
Hjoed binne de âldtsjes wer aktyf yn de seal op it tradisjoniele ouwelullentoernooi. It begjint 1 oere en melkerstiid wurde de prizen útrikt troch Daan fon Gaal.

Harsens derby (157)
No ’t PSV juster ferlen hat moat Ajax hjoed goed de kop derby hâlde en “gewoan” winne by Sparta. Net in makkie, want ferline jier ferlearen sy dêr mei 4-0……. Hjir spesjaal foar de SDS ‘ers dy ’t nei Ajax – Juventus west binne en it “Rood en Wit wordt kampioen” mist hawwe: