Weppers skrikkeldei

Weppers tiisdei 28-2
28 februari 2012
SDS League: "Strubbelingen" pakke wykpriis!
29 februari 2012

SDS 1
SDS 1 hat justerjûn yn Koudum oefene tsjin Oeverzwaluwen. De einstân wie 3-1. It doelpunt fan SDS wie fan Dirk de Jong. (boarne: mail fan Skelte en tweet fan Dirk), wêrfoar ús tank.
Op de side fan Oeverzwaluwen ek noch in foto.

SDS DA 1 en 2 traine tegeare
Y.f.m de fakansje en it geringe oantal dielnimmers fan foarige wike woene wij dizze wike de Dames 1 en 2 tageliik traine litte. Se traine fan 19:00 tot 20:00 ûnder de bezielende lieding fan Sytze K en Steffen B.
Bauke

Woansdeitejûn sealfuotbaljûn
De sealfuotballers fan SDS 1 meie it jûn yn Snits opnimme tsjin SWZ 5. De wedstryd begjint om 20.55.

SDS 4, 5 en 6 geane wer los
De trainingen van SDS-4 en SDS-5 , onder leiding van Harm Abma , beginnen  weer op donderdag  1 maart om 19.00 uur !
 
Ids

Tige tank
Hallo Beste sportvrienden van S D S:hierbij willen we jullie even bedanken voor de lekkere attentie die wij mochten ontvangen,dit naar aanleiding van de ontvangst van jullie teams gedurende de winterstop. We hopen dat de trainingen op ons kunstgras spoedig vruchten zal afwerpen,en wensen jullie veel succes in het verder verloop in kompetitie.
Hoogachtend
Kees De Vries en George Valkema
S W Z  Boso Sneek

Skrikkeldei
Wij hawwe net ien op de jierdeiskalinder stean hjoed.

SDS League
Fannejûn kinne jim hjir de nijste stân fan de SDS League ferwachtsje.

Harsens derby(699)
Dizze spits kin himsels wol foar de kop slaan: