Weppers moandei 7-6

Weppers snein 6-6
6 juni 2010
Weppers tiisdei 8-6
7 juni 2010

WK formulieren
Wij soene it tige op priis stelle dat jim de
WK poule formulieren sa gau mooglik ynfulle. Wij moatte alle gegevens yn in programma ynbringe en wolle dat graach net dwaan at it fuotbal al oan de gong is. Dus ynfulle dy hannel en ôfleverje bij Willem of Aant.


Noch in Eeltsje?
Opfallend op it 5 tsjin 5-toernoai yn Koudum ôfrûne sneon wie dat Eeltsje Postma der ek wie. Hy hat by in ploegje keept……….


WK
Jûn wer it Wommelser Kampioenskip. It begjint om 20.00 op it skopfjild fan Wommels.

Regioteam – SC Cambuur
Op sneon 3 july sil in Regioteam it opnimme tsjin SC Cambuur op it fjild fan VV Nijlân. Fan SDS sille Tjipke Okkema en Erik Haitsma meidwaan. De wedstryd begjint om 17.00 oere. De hiele seleksje sjocht der sa út:
1 Herre v/d Velde W.P.B
2 Robert Minks W.P.B
3 Germ de Jong L.S.C
4 Jorrit Bergstra L.S.C
5 Rudy Mann O.N.S
6 Bieuwe Pruiksma O.N.S
7 Geert Jelle de Vries Wit Zwart Sneek
8 Marcel Boersma Scharnegoutum
9 Jacob de Vries Harkemase Boys
10 Marten Zoethout Y.V.C
11 Marten van der Kamp Nijland
12 Johan Eppinga Nijland
13 Wieger Boonstra Nijland
14 Tjipke Okkema S.D.S
15 Erik Haitsma S.D.S
16 Jan Pieter Hoekstra Oosterlittens
17 Sjoerd Pieter Jousma Oosterlittens
18 Edwin van der Schaaf C.A.B

Harsens derby (227)
Ien fan de wepmasters rint ek by 30 graden boppe nul meastentiids op kissies. Wêrom? Hy hat in hekel oan slippers:Letter miskien mear!