Evenementen in november 2022

Weppers snein 4-9
4 september 2011
Weppers tiisdei 6-9
5 september 2011

SDS B1
De wedstriid wie noch mar krekt dien of wij hien de útslach al binnen. VV-Oosterlittens B1 – SDS B1    3-7

 

SDS 1

Ekstra training moandei 5 septimber om 19.00 oere.

B1 oefent
B1 sil jûn nei Littens om te oefenjen. Om 17.45 geane se fuort en om 18.45 spylje se.

SDS 2 oefent
Seleksje foar tiisdei foar de oefenpot tsjin Tzummarum 1.
Harm Jan, Jelte pieter, Johan P, Feite, Jan simon, Redmer, Anne, Sjoerd R, Sytse, Willem, Ayanle, Arjen, Jort, Syb, Feiko, Dylan en
Durk.
Aanvang  18.45
Box 18.00
Scheids : Friso
Grens : Stoffel

Ljochtmêsten
Sneontemoarn betiid ( 6 oere) giene Wilco Overal, Hans Kooistra Harm Faber en undergetekende op wei nei Amsterdam om 10 ljochtmesten op te heljen. We tochten moai op tiid werom te wezen yn easterin mar dat foel toch in bytsje of. We hawwe fan alles belibbe sa as omfallende beamen en efkes noflik sitte en sjen wat as der alegearre runrint mar foaral in soad wille. Juns om 20,00 oere wie alles te plak yn Easterein en koene we der efkes ien  op drinke. Ik wol by dizze nog wol Harm Faber ut Wommels efkes speciaal bedanke want sunder dizze frywilliger wie it net slagge!!!
Harm it wie super !!!!
No mar sjen dat we sa snel as mooglik begjinne kinne om it lytse trainingsfjild better te ferljochtsjen.
Feike Jorritsma, stichting Skoalleseize

Mear foto’s fan dizze operaasje kinne jim
hjir sjen.

Ljochtmesten (2)
De foarsitter fan SDS lit ús witte dat SDS tige ynnommen is mei dit wurk en ferfolch. Hij hopet dat der in soad ljocht skine sil op de (nije) fjilden.

Jeugdkommisje
Tiisdeitejûn om 19.30 oere komme de lieders/trainers/skiedsrjochters fan de jeugdalvetallen bijelkoar. It materiaal foar de kompetysje wurdt yn alle gefallen útrikt.

Programma dizze wike
Oare plannen foar sneon meitsje kin net mear. It is no wer fuotbalje foar hast alles, utsein de E en F teams.

6-9-2011 18:45 SDS 3 – Tzummarum 1
10-9-2011 9:00 SDS D1 – Frisia D2
10-9-2011 10:10 SDS F1 – Balk F2
10-9-2011 10:15 SDS C1 – Hielpen C1
10-9-2011 12:00 SDS D3 – Workum D2
10-9-2011 12:30 SDS 4 – Lemmer 2
10-9-2011 14:30 SDS 1 – Be Quick D 1
10-9-2011 14:30 SDS 3 – Blauw Wit ’34 3
10-9-2011 9:00 Renado/VVI B1 – SDS B1
10-9-2011 11:00 Lemmer A1 – SDS A1
10-9-2011 11:15 IJVC D3 – SDS D2
10-9-2011 12:30 Blauw Wit ’34 2 – SDS 2
10-9-2011 12:45 Akkrum C2 – SDS C2
10-9-2011 14:30 CVVO DA1 – SDS DA1
10-9-2011 14:30 Franeker SC 4 – SDS 5
10-9-2011 14:30 Tzum DA1 – SDS DA2

Harsens derbij (558)
“Lóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóósssss!!!!”